Heilig Hart van Jezus
Jezus de NIEUWE ADAM
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
 
Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
 2006 (Engels)
 2007 (Engels)
 2008 (Engels)
  Wereldcongres in Rome over Genade (Engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
  1 De Blijde Mysteries
  2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
  Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
  De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
  De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd -Engels)
  Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Externe verwijzingen
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaring van toegewijde Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap voor een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 589 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken (Engels)
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Gaat God akkoord met abortus?


JEZUS de Goddelijke Genade toen Hij aan Heilige Faustina 22 februari 1931 verscheen Miraculeus beeld van Onze Lieve Vrouw van Guadaloupe

JEZUS de Goddelijke Genade toen Hij aan
Heilige Faustina 22 februari 1931 verscheen

Miraculeus beeld van Onze Lieve Vrouw van
Guadaloupe Mexico 1531. Patrones van de ongeborenen.


Foto's van de schokkende realiteit van Abortus( Niet geschikt voor gevoelige mensen!!)


Ieder persoon die een geweten heeft kan zien dat abortus het verschrikkelijke doden is van de meest kwetsbare en weerloze menselijke wezens. GOD is de HEER des LEVENS en Hij is het die de ZIEL creŽert van iedere persoon op het ogenblik van zijn Verwekking. Het is ALLEEN aan Hem om te beslissen wanneer het LEVEN begint en wanneer het Leven eindigt. Wij weten allemaal dat moeders die zwanger zijn en in moeilijke omstandigheden verkeren, onder enorme druk kunnen staan maar dat NIEUW LEVEN doden is nooit het antwoord op het probleem. Families en vrienden zouden een vrouw in die omstandigheden moeten helpen. Er is een overvloed van steun beschikbaar om een moeder te helpen haar pasgeboren kind voor adoptie op te geven. Abortus is zelfs veel ernstiger wanneer het kind gedood werd omwille van EGOISTISCHE MOTIEVEN. God is de PERSOON die het meest beledigd is door abortus omdat het DODE KIND ZIJN EIGENDOM is die gedood werd. Hij kan dat kind nog steeds Verlossen, maar Zijn WIL en plan voor dat kind zijn vernietigd.

Abortus is het grootste Kwaad in de "Cultuur van de Dood"-maatschappij die de wereld geworden is. De mens die denkt dat hij de Heer des Levens is moet berouw hebben voor deze grove belediging naar God. God HOUDT VAN iedereen, HIJ HOUDT zelfs van de mensen die helpen om deze kinderen te doden, net zoals HIJ van de kinderen HOUDT, maar Hij wil dat ze BEROUW hebben. GOD wil iedereen, zowel slachtoffer als zondaar, bij HEM in de Hemel tot in de eeuwigheid. Geen zonde is zo groot dat HIJ ze niet kan vergeven.God wil tot IEDEREEN, zowel de kinderen als alle mensen die betrokken zijn in elke abortus, zeggen wat Hij tot de Profeet Jeremia zei: (Jer 1:5) "Voordat Ik u in de Schoot vormde kende Ik u, Voordat u geboren werd zegende Ik u". Er wordt zelfs nog meer onrecht gedaan aan deze kinderen omdat IEDERE persoon het recht heeft erkend te worden als een persoon en een naam te krijgen en gedoopt te worden. (De Doop is het Kerkelijk Sacrament en wordt in de kerk voltrokken op hetzelfde moment dat het kind een naam krijgt, maar in uitzonderlijke omstandigheden kunnen gewone mensen een kind met water dopen zeggende: "Ik doop u in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest"). De ouders van het kind hadden dit normaal gezien moeten doen, maar Christenen kunnen op elk moment ge-aborteerde kinderen of kinderen van een miskraam op geestelijke manier zegenen en een naam geven door wat Gewijd Water te gebruiken en zich voor te stellen dat ze het kind in de armen hebben en het een naam geven. Het is ook goed om zich in naam van de ouders naar het kind toe te verontschuldigen. Wij kunnen allen in boetedoening tot God bidden voor de zonde van de abortus in de wereld. Wij kunnen de Mis bijwonen of Missen laten opdragen, of de rozenkrans of de Krans van Goddelijke Genade bidden.DE KRANS VAN GODDELIJKE GENADE

De openingsgebeden van de Krans van Goddelijke Genade.

Het Kruisteken

Wij beginnen en beëindigen deze gebeden door het maken van het Kruisteken met ons rechterhand van ons voorhoofd naar onze navel en van de linkerschouder naar de rechterschouder terwijl we zeggen "In de naam van de Vader (raak voorhoofd aan) en de Zoon (raak navel aan) en de Heilige (raak linkerschouder aan) Geest (raak rechterschouder aan) Amen". Dan kunnen we het onderstaande 3-uur gebed bidden( dit gebed is facultatief voor de Krans ) gevolgd door een "Onze Vader" een "Weesgegroet" en de "Geloofsbelijdenis der Apostelen"

DRIE-UUR GEBED

(Jezus vroeg aan St Faustina om dit gebed om 3 uur (namiddag) te bidden.)

"U stierf Jezus, maar de bron van leven stroomde voort voor de zielen en een OCEAAN VAN GENADE opende zich voor de hele wereld. O Bron van Leven, onpeilbare Goddelijke Genade, omhul de hele wereld en stort Uzelf uit op ons". "O Bloed en Water dat uit het Hart van Jezus stroomde als een bron van Genade voor ons, ik vertrouw op U"

Denk er aan dat het elk uur drie uur is ergens in de wereld.

Het Onze Vader

Onze Vader,

Die in de hemelen zijt,

Geheiligd zij Uw Naam,

Uw rijk kome ,

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren ,

En leid ons niet in bekoring,

Maar verlos ons van het kwade.Amen


Het Weesgegroet

Wees gegroet Maria,

vol van genade,

De Heer is met U,

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus,

Heilige Maria,

Moeder Gods,

Bid voor ons arme zondaars, nu

en in het uur van onze dood. Amen.


De Geloofsbelijdenis van de apostelen

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het Lichaam; het eeuwig leven. Amen.


Op de grote kralen zeggen wij dit gebed:

"Eeuwige Vader, wij bieden U het Lichaam en Bloed, de Ziel en Goddelijkheid van uw welgeliefde Zoon onze Heer Jezus Christus, in boetedoening voor onze zonden en die van de hele wereld"

Dan op elk van de tien kleine kralen zeggen wij:

"Door Zijn bedroefde passie wees ons en de hele wereld genadig"

We herhalen dat proces van grote kraal en tien kleine kralen voor de vijf tientjes in de rozenkrans. Beëindig de vijf tientjes (de volledige rozenkrans) met drie keer dit gebed

Heilige God,

Heilige Almachtige,

Heilige Onsterfelijke,

Heb GENADE met ons,

en de Hele Wereld. Amen

Maak het Kruisteken om af te sluiten.


DE WERELD HEEFT GENADE NODIG

Als men GENADE vraagt, krijgt men GENADE

Als men geen GENADE vraagt, krijgt men RECHTVAARDIGHEID
Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare teller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site