Heilig Hart van Jezus
Jezus de Nieuwe Adam
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
 Wereldcongres in Rome over Genade (engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
 1 De Blijde Mysteries
 2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
 Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
 De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
 De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd) (Engels)
 Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaringen van o.a. toegewijd Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap : een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 769 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Engelen

De Beschermengel

Inleiding

"Ziet, ik zende een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op dezen weg, en om u te brengen tot de plaats, die Ik bereid heb. Hoedt u voor Zijn aangezicht en weest Zijner stem gehoorzaam, en verbittert Hem niet; want Hij zal u zo'n overtredingen niet vergeven; want Mijn Naam is het binnenste van Hem. Maar zo gij Zijner stem naarstiglijk gehoorzaamt, en doet al wat Ik spreken zal, zo zal Ik uwer vijanden vijand , en uwer wederpartijders wederpartij zijn" (Exodus 23;20-22)

De interesse in Engelen is vandaag heel wijdverspreid, voornamelijk onder "New Age"-aanhangers die zich echter niet realiseren dat de engelen tot wie zij bidden mogelijks slimme misleidende duivels zijn. God heeft iedere mens die ooit bestaan heeft een Beschermengel gegeven om hem te helpen beschermen tegen de kwade engelen die duivels of demonen genoemd worden. God schiep ooit een enorme massa van Engelen voor Hij de mensen schiep. Hij testte hen om te zien of zij Hem zouden liefhebben of dat ze zichzelf zouden liefhebben. Lucifer, die veronderstelt wordt de roemrijkste engel van allemaal geweest te zijn, leidde de opstand tegen God en werd gevolgd door al de andere trotse engelen en demonen en ze werden allen van de hemel naar de hel verdreven. Zij waren eigenlijk niet in de hoogste Hemel, zij zouden enkel in de Glorierijke aanwezigheid van God zouden zijn toegelaten als ze de test van de vrije wil hadden doorstaan. We weten niet hoeveel er rebelleerden, maar we denken dat het een minderheid was van het totaal aantal Engelen dat geschapen werd. De Goede Engelen staan aan onze zijde en houden innig van ons. De demonen haten ons en willen ons misleiden en samen met hen tot in de Eeuwigheid naar hel vervloeken. De Engelen werden met een ongelooflijke kennis van God geschapen dus zij die God verwierpen wisten heel goed wat ze deden dus hun veroordeling was snel en rechtvaardig. Zij gebruikten hun vrije wil om God te verwerpen en ze willen dat wij hetzelfde doen.


Twee Engelen

Twee engelen hebben geholpen de loop van de geschiedenis van het Menselijke geslacht te veranderen. De eerste was "Lucifer" die de zondevrije Maagd Eva misleidde die dan Adam verleidde om ook te zondigen, en hij veroorzaakte de val van het menselijke geslacht en bracht de zonden en de dood in ons leven. De tweede Engel is de Aartsengel GabriŽl die 2000 jaar geleden tot de Zondevrije Maagd Maria sprak en haar vroeg om de Moeder te worden van de NIEUWE ADAM en de Redder, Jezus de enige ZOON van GOD. Jezus bracht Genade en het Eeuwig Leven terug in het menselijk geslacht.


Namen voor onze Beschermengelen

In het algemeen hebben wij geen naam voor onze Beschermengel tenzij we er ťťn uitvinden of ťťn uit de Bijbel toepassen. Een vriend van mij die heel ziek is raadde ooit aan een aantal minuten tot God te bidden en Hem te vragen om een geschikte naam te vinden voor onze Beschermengel en vervolgens de Bijbel op een willekeurige pagina open te slaan en te beginnen lezen tot je de eerste naam tegenkomt, en vervolgens die naam te gebruiken voor jouw Engel. Ik weet niet of dit voor jou zal werken, ik kan enkel zeggen dat het voor mij werkte want mijn vinger belandde bij een naam bij de Opmerkingen en het was geen naam uit de Bijbel maar het is de naam van een Heilige!


Gebed tot de Beschermengel

Engel van God,
die mijn bewaarder zijt,
aan wie de Goddelijke goedheid,
mij heeft toevertrouwd,
Verlicht, bewaar,
geleid en bestuur mij.
Amen


Drie HiŽrarchieŽn van Negen Koren

De Eerste HiŽrarchie van drie Koren van Engelen

De Katholieke Kerk leert ons dat er negen Hemelse koren van Engelen zijn en ze worden in de hiŽrarchie als volgt gerangschikt. (Zie Paragrafen 350-354 van de Catechismus van de Katholieke Kerk voor meer informatie over Engelen)

I. Serafijnen

Serafijnen betekent "De Brandenden" omdat zij naast de Troon van God staan, zij staan in brand van de Liefde van God. Zij worden in Jesajah (6:1) in de Bijbel vermeld. Zij verschenen met zes vleugels, twee vleugels bedekken hun gezicht, twee bedekken hun voeten en de andere twee dienen om te vliegen. Zij zingen voorgoed over de Heiligheid van God.

II. Cherubijnen

De Cherubijnen worden het eerst vermeld als de engelen die God aan de ingang naar de Tuin van Eden zet om hem te bewaken met het "Fel Vlammend Zwaard" nadat God Adam en Eva had verdreven. De Heilige Gregorius en Dionysius zeiden dat deze engelen vol zijn van Goddelijke Wijsheid en Kennis. Men denkt ook dat zij de Troon van God zijn (zie Jesajah 37:16 en Psalmen 17:11).

III. Tronen

De Heilige Paulus gaf ons de naam van dit koor in Colossenzen (1:16) "In Hem (Jezus) waren alle dingen die in Hemel en op aarde geschapen werden, zichtbare en onzichtbare, tronen of heerschappijen, vorsten of machten." Wij weten echter niet veel over hen, maar we veronderstellen dat ze de derde rang in de hiŽrarchie bezetten.


De Tweede HiŽrarchie van drie Koren van Engelen

IV. Heerschappijen

De Heerschappijen zijn het eerste koor van deze hiŽrarchie. De Heilige Paulus vermeldt hen in Colossenzen (1:16) en in EfeziŽrs (1:2). Zij zijn Engelachtige "Heren" in de Hemel.

V. Krachten

De Heilige Petrus (zie 1 Petrus 3:22) vermeldt: "Engelen, Machten en Krachten onderwierpen zich aan Hem (Jezus)" verwijzend naar de goede engelen. De Heilige Paulus (zie EfeziŽrs 1:21) verwees ook naar hen toen hij zei "alle Vorsten en Machten, en Krachten, en Heerschappijen,". Dionysius zei dat deze hogere koren de koren onder hen vervolledigen en verlichten.

VI. Machten

De Machten zijn het derde koor van deze hiŽrarchie en zij worden door de H. Petrus en de H. Paulus in bovenstaande vermeld. Sommige schrijvers zeggen dat de H. Paulus naar hen verwees toen hij zei " dat de veelvuldige wijsheid van God aan de vorsten en machten in de Hemel door de Kerk bekend moge gemaakt worden"


De Derde HiŽrarchie van drie Koren van Engelen

VII. Vorsten

Zij zijn het leidende Koor van deze derde hiŽrarchie van Engelen. Zij zijn hemelse "Prinsen".

VIII. Aartsengelen

Met deze Engelen zijn we het meest vertrouwd omdat de Heilige Bijbel ons de naam van drie van deze Geesten geeft: De Heilige MichaŽl, De Heilige GabriŽl en de Heilige RaphaŽl. Buiten deze drie weten we niet veel over dit koor van engelen.

MichaŽl

H Michael de Aarstengel

De Heilige MichaŽl wordt een paar keer vermeld in de Bijbel in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Zijn naam betekent "Die zoals God is". Het wordt algemeen aangenomen dat hij de strijd leidde tegen satan en zijn aanhangers. Hij is een grote aartsvijand van satan en wij zouden hem dikwijls moeten aanroepen.

GabriŽl

H Gabriel de Aartsengel

De Heilige GabriŽl wordt ook in het Oude en in het Nieuwe Testament vermeld. Zijn naam betekent "De Kracht van God". In het Oude Testament verscheen hij aan DaniŽl en verklaarde de voorspellingen over de Messias of Christus die zou komen. GabriŽl kondigde het goede nieuws aan Maria aan, dat God Jezus de Redder of Messias wilde sturen om ons te redden. De H. GabriŽl gaf ons de victoriewoorden van het "Wees gegroet".

RafaŽl

H. Rafael de Aartsengel

De Heilige RafaŽl wordt enkel vermeld in het mooie romantische Boek van Tobit, waar hij in verschijnt in de gedaante van een jonge man, Azarias genaamd, wat betekent:"God geneest". Hij neemt de gedaante van Azarias aan om verscheidene redenen. Hij wil de oude Tobit van zijn blindheid genezen, om diens zoon Tobias te koppelen met de ongelukkige Sara. Sara was zeven maal getrouwd geweest maar haar zeven echtgenoten werden allen op hun huwelijksnacht door een demon vermoord. Hij vergezelt Tobias op de lange reis om een som geld te verzamelen die hij aan zijn blinde vader verschuldigd is.


IX. Engelen

Van dit laatste koor van engelen wordt gedacht dat ze het koor zijn waaruit God in het algemeen onze Beschermengelen kiest. Sommige schrijvers geloven dat sommige van de Heiligen die speciale missies hadden, verschillende Engelen kunnen gehad hebben omwille van hun missie. Buiten God en Onze-Lieve-Vrouw is onze Beschermengel onze dichtste vriend op aarde. Onze Beschermengelen zijn ieder moment van ons leven bij ons en willen dat we gered worden. Zij kunnen ons lichamelijk en geestelijk bewaken. De Beschermengelen van kinderen kunnen vaak geweldige wonderen verrichten om hen te helpen redden. Onlangs las ik in de krant over een baby dat van een balkon negen meter lager op een restauranttafel viel en slechts lichte kneuzingen had. Een andere keer zag ik op televisie een klein kind dat na een aantal dagen levend naast de verongelukte auto van haar moeder in een veld van een heel grote fabriek werd teruggevonden. Ik denk dat ze op een speciale manier werden bewaakt door hun Beschermengelen. Vele van de Heiligen zagen en spraken met hun Beschermengel tijdens hun leven. Pater Pio van Pietrelcina vertelde bezoekers om hem hun Beschermengel te sturen indien zij ooit wensten dat hij voor hen omwille van een speciale reden zou bidden. Die bezoekers deden dat vaak wanneer een geliefde ziek werd of wanneer er een ongeval was gebeurd en toen ze Pater Pio achteraf ontmoetten, vroeg hij hen naar de persoon die in gevaar was en op die manier toonde hij hen dat de Beschermengelen gedaan hadden wat hen gevraagd was geweest. Hij kon 's nachts vaak niet slapen omwille van de rij van Beschermengelen die naar hem gingen met verzoeken voor gebeden. De Heilige Zuster Faustina zag haar Beschermengel dikwijls. Op een keer zag zij hem op de trein op de lege plaats naast haar en hij was diep in gedachten verzonken met God. Beschermengelen mogen enkel op buitengewone manieren en omwille van buitengewone redenen tussenkomen in ons leven. Wij kunnen enkel een glimp van hen opvangen op bovennatuurlijke wijzen, zoals wanneer er een groot verdriet of verlies mee gemoeid is. De meeste mensen die hun Engel gezien of gehoord hebben kregen die genade door God omdat het om een grote droeheid of werk voor God ging. Maria is "Koningin van de Engelen" omdat zij ook nooit zondigde, net zoals hen maar ook omdat zij zo geleden heeft dat haar verdiensten veel verder gaan dan alle Engelen en Heiligen in de Hemel. Alle Engelen zijn eigendom van Christus en zij is Zijn Moeder dus zij staan tot haar dienst. De redenen waar om wij zo'n beperkte informatie hebben over deze Hemelse Geesten, is misschien omdat zij zo nederig zijn dat ze geen enkele eer willen ontvangen van ons en ook misschien omdat het gevaar bestaat dat indien we meer over hun glorie zouden weten, we zouden kunnen worden afgeleid van onze verering voor God en hen vereren!Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare klapteller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site