Heilig Hart van Jezus
Jezus de NIEUWE ADAM
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
 
Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
 2006 (Engels)
 2007 (Engels)
 2008 (Engels)
  Wereldcongres in Rome over Genade (Engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
  1 De Blijde Mysteries
  2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
  Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
  De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
  De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd -Engels)
  Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaring van toegewijde Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap voor een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 589 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken (Engels)
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Overpeinzingen op de Glorierijke Mysteries van de Rozenkrans met verwijzingen naar Adam en Eva.

Wij kunnen de Rozenkrans beginnen door het opzeggen van de "Apostolische Geloofsbelijdenis" gevolgd door het "Onze Vader" , drie maal het "Weesgegroet" en éénmaal het "Glorie zij de Vader".

Klik hier voor de tekst van deze openingsgebeden.


I. De Verrijzenis van Jezus uit de doden

Matteüs 28;1-20 Feestdag; Paaszondag (zie ook Markus 16 Lukas 24 en Johannes 20 )

A ) Laat er LICHT zijn

Jezus staat op uit de dodeneOp Goede vrijdag wordt het Lichaam van Jezus begraven in een nieuw Graf dat toebehoort aan de rijke man Jozef van Arimathea en een grote rots wordt voor de deur gerold om het te verzegelen. Omdat de sabbat op vrijdag om zes uur in de namiddag begon, moest Zijn Lichaam voor die tijd in het Graf geplaatst worden omdat de Joden niet mochten werken op de sabbat. Dit Graf was gelegen in een Tuin nabij de Calvarieberg en het herinnert ons dus aan de Tuin van Eden in het Paradijs want dat Graf was ons Achterpoortje naar het Paradijs. Jezus de God-Mens rustte in de slaap van de dood in het graf op de Sabbat, na Zijn werk van onze redding beëindigd te hebben zoals Genesis (2; 2-3) zegt, "God rustte op de zevende (sabbat) dag van al het Werk dat Hij had gedaan". God's eerste woorden toen Hij op de " eerste dag " de wereld begon te scheppen waren: "Laat er licht zijn". De Ziel van Jezus wordt met Zijn Lichaam in de vroege uren van zondagmorgen herenigd, die de " eerste dag " van de week was. Jezus zei: (johannes 8; 12) " Ik ben het Licht van de wereld " en Zijn dag van verrijzenis is de "Eerste Dag" van Geestelijk Licht voor de wereld omdat de mensen, indien zij wensen, nu bevrijd zijn van de duisternis van zonde en Dood. Dit is waarom Jezus op de " eerste dag " van de week opstond uit de doden.


B ) Engelen in dienst aan de Poorten van Paradijs

Jezus staat op uit de dodenIn de vroege uren van de ochtend van Paaszondag, verlaat Jezus op bovennatuurlijke wijze het graf in Zijn verheerlijkt Lichaam zelfs nog voor de machtige Engel afdaalt om de grote steen voor de deur te verwijderen. Deze Engel beangstigt de Romeinse soldaten die het Graf bewaakten en zij vallen flauw. Deze machtige Engel opent het Graf van Jezus voor de heilige vrouwen. Het Graf van Jezus is de nieuwe en enige Poort naar het Paradijs. Het Paradijs zelf werd bewaakt en gesloten gehouden door de twee machtige Cherubijnen met hun "Flikkerende Vlammende Zwaarden" van Goddelijke Gerechtigheid in hun handen na de verbanning van Adam en Eva. Na de "Val" van Adam en Eva werd de voordeur naar het Paradijs door de Engelen van Goddelijke Gerechtigheid versperd, maar nu heeft Jezus dat zwaard verdragen en Hij heeft de Achterdeur van Goddelijke Genade naar de Hemel voor ons geopend. Deze machtige Engel OPENT de deur naar het paradijs voor Maria Magdalena die de zondige Eva symboliseert en hij houdt korte tijd de wacht. De dood of het Graf van Jezus zijn onze deur van Goddelijke Genade naar de Hemel. Niemand verdient het in de Hemel te komen, ALLE engelen en heiligen zijn daar wegens God's GENADE. Twee andere engelen blijven in het open en lege graf en zij zijn daar ook om de vrouwen te helpen en zij hebben niet het flikkerende zwaard van goddelijke gerechtigheid om hen af te houden of te verjagen omdat dat zwaard vernietigd werd in de ziel van Jezus op het Kruis, toen Hij zich omwille van ons verworpen voelde door de Vader en stierf. De heilige vrouwen komen met kruiden om het Lichaam van Jezus te zalven, maar zijn bang door de aanwezigheid van de soldaten die bewusteloos op de grond liggen. Deze soldaten stonden te wacht bij het graf, maar werden door de machtige Engel bang gemaakt. Enkel Maria Magdalena heeft de moed om zich voorwaarts te wagen en in het Graf naar het Lichaam van haar geliefde Jezus te zoeken. De Engelen vertellen haar dat "Hij Verrezen is" en het aan de apostelen te gaan vertellen. Zij doet dat, maar keert opnieuw terug naar het Graf en de Tuin.


C ) Eva en Magdalena

Jezus staat op uit de dodenIn de Tuin nabij het Graf begint Maria Magdalena die eens een groot zondaar was, naar het Lichaam van Jezus te zoeken dat, volgens haar gevoel, gestolen of verplaatst werd. Misschien voelt Maria dat het Lichaam van Jezus (de Goddelijke VRUCHT) gestolen werd wat lijkt te verwijzen naar Eva die de vrucht steelt. De Engelen vragen haar "Vrouw ,waarom weent u?" en deze vraag kan ons terugbrengen naar Eva die buiten de poorten van Paradijs moet geweend hebben bij het aanzicht van de twee Engelen die op wacht stonden. Maar nu werden de Poorten van het Paradijs geopend door Zijn dood en verrijzenis uit het graf. Jezus verschijnt spoedig discreet aan haar in de gedaante van de Tuinman en herhaalt dezelfde woorden van de Engelen "Vrouw, waarom weent u? Wie zoekt u?" Het is alsof Hij die woorden zegt tot de kinderen van Eva. Hij noemt haar "Vrouw" wat naar Eva de eerste "Vrouw" lijkt te verwijzen. Misschien toont Jezus nu dat er geen tranen meer nodig zijn omdat Hij, de NIEUWE ADAM, de mensheid heeft verlost. Misschien is Magdalena, uit wie Jezus zeven duivels had gedreven, een symbool van de zondige Eva, wenend aan de Poorten van het Paradijs. Jezus gebruikt haar om tot ons, haar zondige kinderen te spreken. Jezus verschijnt vriendelijk aan haar in de gedaante van de Tuinman. Zoals Adam de tuinman was in het paradijs, toont Jezus ons opnieuw dat Hij de NIEUWE ADAM is en als dusdanig is Hij het Hoofd van het menselijke ras.


D ) De Kerk

Jezus staat op uit de dodenJezus is voornamelijk het Hoofd van de Kerk, die Zijn Mystieke lichaam is. Maar de Kerk wordt ook een "NIEUWE EVA" en de "Bruid van Christus" genoemd en Hij is het Hoofd en Maria Zijn Moeder is het enige andere perfecte zondevrije lid en de rest van Zijn Lichaam de "Kerk" bestaat uit zondaars. De Maagd Maria wordt beschouwd als de hals van de Kerk want zij is de "Middelares van alle Genaden" van Jezus het Hoofd naar de rest van het Lichaam de Kerk. (Zoals Eva het kanaal van de eerste zonde was, zo werd Maria de Middelares van alle Genaden). Satan dacht Hij verstanding was door de vrouw Eva te gebruiken om Adam te overwinnen, maar God heeft zijn overwinning ongedaan gemaakt door Maria de menselijke Nieuwe Eva als de Middelares te gebruiken van alle genaden die wij zondaren nodig hebben om de zonde te overwinnen. Hij wil dat wij allen leden worden van Zijn Kerk (de Nieuwe Eva). Jezus is ook dezelfde God die naar Adam en Eva in de Tuin van Eden na de "val" ging zoeken en nu inspireert Hij Maria Magdalena om naar Hem te zoeken na Zijn overwinning over Zonde en dood want Hij wil de Echtgenoot van haar ziel zijn. Maria Magdalena is het symbool van de zondige maar berouwvolle Kerk (de NIEUWE EVA) die haar Hemelse Echtgenoot Jezus (de NIEUWE ADAM) zoekt en vindt. Deze hereniging van Jezus en Maria Magdalena staat symbool voor de geweldige hereniging van God's mensen met God, die Jezus nu mogelijk gemaakt heeft. Hij is de Echtgenoot van de Kerk en ieder lid daarin, en ieder lid van de Kerk is een kleine versie van de Nieuwe Eva. Jezus maakt van Magdalena die als de eerste Eva is, de eerste bode van de Verrijzenis, en gelijkaardig heeft Hij van de Kerk (NIEUWE EVA) de Bode van de Verrijzenis doorheen de Geschiedenis gemaakt. De Maagd Maria is het grootste lid van de Kerk welke een vergoddelijkte NIEUWE EVA is. De Kerk wordt het "Volk van God" genoemd en aan het einde der tijden zal zij met Jezus haar Echtgenoot in het Paradijs herenigd worden.


II. De Hemelvaart van Jezus

Handelingen der apostelen 1;9 Feestdag; Hemelvaartsdonderdag (zie ook Markus 16;19, Lukas 24;50-53 en Johannes 21;22)

Jezus stijgt ter Hemel opTijdens de tijd van Mozes hield God de mensen van Israël gedurende veertig jaren in de Woestijn voordat zij het Beloofde Land binnengingen, en na Zijn Verrijzenis verscheen Jezus gedurende veertig dagen bij vele gelegenheden aan Zijn apostelen en Volgelingen en dan steeg Hij naar het echte "Beloofde Land" van de Hemel op. Het is waarschijnlijk dat Hij Zijn aanhangers naar Galilea bracht zodat de Joden hen minder zouden lastig vallen en zodat Hij hen kon opleiden en instructies geven over het NIEUWE VERBOND dat de zeven Sacramenten van de Kerk bevatte. Hij bewees dat er echt Eeuwig Leven is na de dood als wij het willen. Zoals God de mensen van Israël veertig jaren in de Woestijn onderrichtte voor zij het "Beloofde Land" konden ontvangen, zo onderricht Jezus Zijn nieuwe "Volk van God" gedurende veertig dagen voordat zij de Beloofde Geest kunnen ontvangen. We kunnen aannemen dat Hij hen over de Bijbel en de Sacramenten van de Kerk onderrichtte. In Galilea zei Hij tot hen "Maak volgelingen van alle naties, Doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest". Hij bracht ongeveer vijfhonderd van Zijn aanhangers naar de Berg van Olijven buiten Jeruzalem en vertelde hen dat Hij hen binnen enkele dagen de Heilige Geest zou sturen. Hij stijgt dan op ten Hemel op een wolk en dan verschijnen twee mannen die de toeschouwers vertellen dat Jezus op een dag zal terugkomen op dezelfde manier als Hij vertrokken is en wij weten dat Hij op die Dag de Wereld zal beoordelen aan het einde der Tijden. Misschien zijn deze twee mannen dezelfde Cherubijnen dit tot op Goede Vrijdag de Poorten van het Paradijs bewaakten met hun "Flikkerend Vlammende Zwaard" van Goddelijke gerechtigheid. Er is een aanwijzing van Goddelijke Gerechtigheid in hun boodschap aan alle mensen die Jezus, de "Goddelijke Genade" van God afwijzen door niet berouwvol te zijn over hun zonden. De Hemelvaart van onze Heer herbevestigt voor ons dat de poorten van het Paradijs nu open zijn voor iedereen die bereid is binnen te gaan.


III. Het Neerdalen van de Heilige Geest op Maria en de apostelen

Handelingen der apostelen 2;1-4 Feestdag dag; Pinksterzondag

A ) De geboorte van de Kerk

God stuurt Zijn Heilige GeestGedurende tien dagen nadat Jezus ten Hemel was opgenomen, bidden Maria Zijn Moeder en 120 van Zijn aanhangers (inclusief de 11 apostelen) in de Hogere kamer voor het Geschenk van de Heilige Geest. Hij is de Geest van zowel Jezus de NIEUWE ADAM als de Geest van de Vader. Jezus zei dat een man en vrouw "één vlees" worden wanneer zij huwen, maar Jezus de NIEUWE ADAM wil één GEEST worden met ons, de Kerk (of de NIEUWE EVA). Dus om Zichzelf één GEEST met de Kerk te maken stuurde Hij ZIJN GEEST naar beneden in HAAR leden op de dag van Pinksteren. Bij de Doop ontvangen wij de Heilige Geest en worden wij Kinderen van God. Het zenden van de Heilige Geest maakt ons leden van de NIEUWE EVA de Kerk. De Heilige Geest is de Band van Liefde tussen de Vader en de Zoon; Hij is het Vuur in het Hart van Jezus voor de Eeuwige Vader. Hij is de Geest van Wijsheid die ons kan onderrichten hoe we goed kunnen zijn zoals Jezus. Hij zuivert ons zodat Jezus meer en meer in ons hart kan groeien en dan Zullen wij meer en meer van de Vader houden met de Liefde die Jezus voor Hem heeft. Hij is de Geest van de Vader die onze vrije will kan versterken om ons te helpen om goede keuzes te maken. Jezus ontving de volledigheid van de Heilige Geest bij Zijn Doop in de rivier de Jordaan en dan werd Hij door de kwade Geest in de woestijn getest en verleid. De Heilige Geest kan alle verschillende facetten van onze ziel versterken en kan goede gedachten in onze geest inspireren. Bisschop Fulton Sheen zei dat Adam en Eva de genade van de Heilige Geest verloren door hun ongehoorzaamheid en het was dan dat zij beseften dat zij naakt waren. Ze waren lichamelijk altijd naakt maar na hun zonde waren zij Geestelijk naakt van de genade van de Heilige Geest. Door zijn gebed en lijden verdiende Jezus het geschenk van de Heilige Geest voor de mensheid, maar wij moeten bidden en om Zijn komst vragen zoals Maria en de volgelingen gedurende tien dagen deden, van Hemelvaartdonderdag tot Pinksterzondag. De Heilige Geest is de Geest of de Ziel van de Kerk die het Mystieke Lichaam van Christus is. God wil dat de hele mensheid de Kerk binnengaat en daarom gaf de Heilige Geest aan de apostelen het geschenk van talen zodat iedereen de Blijde Boodschap over Jezus zou kunnen begrijpen en katholieken worden. De Heilige Geest gaf de Zeven Sacramenten aan de Kerk zodat de mensheid zou gezuiverd kunnen worden van Zonde en tot kopieën van Jezus zouden kunnen gevormd worden en op die manier leden worden van Zijn Mystieke Lichaam. De kwade geest kon de ziel van Christus niet vernietigen noch kan hij de Kerk vernietigen omdat Christus aan de Kerk Zijn Heilige Geest heeft beloofd tot het Einde der Tijden.


B ) Een patroon door de Heilige Geest

God stuurt Zijn Heilige GeestWij kunnen een patroon zien in die zin dat de Heilige Geest eerst over Maria de Nieuwe Eva neerdaalde en het lichamelijke Lichaam van Christus in haar vormde. Later veranderde Christus water in wijn te Kana en vermenigvuldigde het brood voor de vijfduizend door de macht van de Heilige Geest en opnieuw tijdens het Laatste Avondmaal veranderde de Heilige Geest het brood en wijn in het Lichaam en Bloed Van Christus. En nu op Pinksteren begint Hij de volgelingen in leden van Christus's Lichaam de Kerk te veranderen. Wij zien dat Maria als de Nieuwe Eva een beeld is van de Kerk de NIEUWE EVA; Maria is zoals de Kerk zowel Maagd als Moeder. De Heilige Geest vormde eerst Jezus, het Hoofd van Zijn Mystieke Lichaam, in Maria de Nieuwe Eva en Hij gaat verder met het vormen van de rest van het Mystieke Lichaam van Christus in de Kerk de NIEUWE EVA door de "genaden" van de zeven Sacramenten. Wij kunnen leden zijn van dat Lichaam van Christus door het ontvangen van deze "Genaden". De Mis en Pinksteren zijn gelijkaardig en beide van hen gebeurden in dezelfde hogere kamer. Pinksterzondag is de verjaardag van de Kerk want op die dag ontving de vroegere Kerk de Heilige Geest die haar Levensadem is.


IV. De TenHemelopneming van Maria

Feestdag ; 15 augustus, gebaseerd op Kerkelijk Onderricht (zie 1 Timoteüs 3;15) en afgeleid uit de Bijbel.

Maria wordt door God ten Hemel opgenomenIn dit Mysterie van de Rozenkrans vieren wij de dag dat Maria stierf en haar lichaam en ziel ten Hemel werden opgenomen. Door haar volledige samenwerking met de genade van God gedurende haar hele leven, beging Maria nooit één enkele zonde in gedachte, woord of daad. Zij ontving de genade van God en werd VERLOST, zoals de rest van de mensheid, ENKEL door de VERDIENSTEN van haar Zoon Jezus Christus. Zij geeft dit graag zelf toe in haar Magnificat (lukas 1;47) toen zij zei, "Mijn geest verheugd zich in God Mijn Redder". De Kwade had nooit één overwinning over haar omdat zij steeds nederig was en God's Wil deed. Zij is de Onbevlekte Zondevrije Maagd Maria die altijd " Vol van Genade" bleef en ze gebruikte steeds haar vrije wil om aan God in iedere gedachte, woord en daad te gehoorzamen. Zij en Jezus werden onbevlekt ontvangen zonder zonde en zondigden nooit in hun leven, ook al werden zij verleid zoals ons. Maar Adam en Eva werden ook onbevlekt geschapen maar zij gebruikten hun vrije wil om te zondigen. Adam en Eva moesten sterven omwille van hun zonde, hun lichamen "keerden tot stof terug", maar Jezus en Maria zondigden nooit dus hun lichamen waren zondevrij en zouden niet kunnen vergaan na hun dood zodat zij beide recht naar de Hemel konden gaan toen God hen riep. Jezus de "God-Mens" die onze Redder is opende de Poorten van de Hemel en Maria Zijn Moeder is de eerste om in Zijn Verrijzenis te delen door daar na haar dood "Opgenomen" te worden. Adam en Eva konden niet kiezen om aan de dood te ontsnappen, maar Jezus en Maria kozen om de dood te aanvaarden, Jezus de Zoon van God stierf om "te verlossen" en Maria leed en stierf om van Hem genaden te verkrijgen voor de Kerk. Maria's ten Hemelopneming geeft ons de hoop dat wij daar ook met "lichaam en ziel" zullen opgenomen worden op de "Laatste Dag".


V. Maria wordt tot Koningin van Hemel en Aarde gekroond

Feestdag 22 augustus, Gebaseerd op Kerkelijk Onderricht en afgeleid uit de Bijbel.

A ) De Meest Nederige Koningin

Maria wordt door God Koningin van Hemel en Aarde GekroondNadat Maria ten Hemel werd opgenomen, werd zij door de Heiligste Drie-eenheid tot Koningin van Hemel en Aarde gekroond. Maria is de Moeder van God de Zoon, de meest perfecte Dochter van God de Vader en zij is de Echtgenote van God de Heilige Geest die Christus in haar schoot vormde. Zij is Koningin van de Hemel gekroond omdat zij nooit zondigde en meer leed dan iemand anders. Zij werd de Moeder van Jezus gemaakt en Hij heeft haar heerschappij gegeven over alles wat Hem toebehoort inclusief alle Engelen en Heiligen. Zij is Koningin van iedereen op aarde ook omwille van diezelfde reden maar ook omdat zij alleen als de Nieuwe Eva haar Zoon de Nieuwe Adam hielp om de hele Mensheid te redden en zij alleen was het meest met Hem verenigd tijdens Zijn Lijden. Zijn lijden was te groot voor enig schepsel om te dragen. Zij heeft autoriteit over de demonen in die zin dat zij haar vrezen en gehoorzamen omdat zij haar nooit versloegen. Satan, de prins der demonen had nooit een enkele overwinning over haar in haar leven zelfs al was hij een bovennatuurlijk wezen. Zij gehoorzaamde altijd aan God en vernederde zichzelf voor Hem dus ontving zij genaden om de verleider te overwinnen. Bij de Aankondiging ging Maria akkoord om Jezus te ontvangen die de Genade en de Gratie is van God voor de hele mensheid. Dus nu, onder begeleiding van de Drie-eenheid is zij de verdeelster van alle Genade. God heeft Satan's overwinning op Eva omgekeerd zodat elke overwinning op de zonde nu te danken is aan haar tussenkomst omdat zij de Middelares van alle Genaden is. Door Adam te helpen zondigen werd Eva de middelares van alle zonde van Adam en Maria is nu gekroond als de Middelares van alle Genaden van Jezus Christus. Adam en Eva waren Koning en Koningin geweest in het Paradijs en zij zijn de lichamelijke vader en moeder van het hele Menselijke geslacht, maar Jezus en Maria zijn nu KONING en KONINGIN in de Hemel tot in de Eeuwigheid en zij zijn de Geestelijke vader en moeder van alle kinderen van God. Jezus is de GODDELIJKE NIEUWE ADAM en KONING die gekomen is om het Koninkrijk van God op aarde te brengen.


B ) Koningin Moeder

Maria wordt door God Koningin van hemel en aarde gekroond Indien wij onszelf door Maria aan Jezus toewijden zal zij ons helpen om beter gebruik te maken van de genaden die wij ontvangen en zal zij ons helpen betere leden van Zijn Lichaam de Kerk te maken. Zij beviel van Christus het Hoofd van de Kerk en nu is het haar rol om van ons, Zijn leden te bevallen. Zoals Eva die een schepsel was veroverd werd door de Slang-engel zo helpt Maria, ook een schepsel en de Nieuwe Eva ons nu om diezelfde Slang-engel in ons leven te veroveren. Maria wordt als de Nieuwe Eva afgebeeld op de Wonderdadige Medaille, die zij aan de Heilige Catherine Labouré in 1830 te Parijs openbaarde. Op de medaille staat zij op het hoofd van de Slang als een volbrenging van de voorspelling van Genesis 3;15 "ik zal u vijanden maken, u en de vrouw, uw nakomelingen en haar nakomelingen. Hij zal uw hoofd verpletteren en u zult zijn hiel raken". Maria, als de Nieuwe Eva, is de Middelares van alle genaden en door deze genaden die zij van haar Goddelijke Zoon verkrijgt overwint zij de Duivel voor ons. De Duivel heeft grote macht in de wereld, maar Maria oefent de macht uit van God in haar echte Verschijningen doorheen de geschiedenis de wereld rond. Daarin roept zij ons gewoonlijk op tot bekering van Hart en in sommige zoals in Fatima verscheen zij boven een boom om te tonen dat zij de Nieuwe Eva is. Zij vraagt ons om onszelf aan haar toe te wijden omdat als we dat doen, ze grotere genaden kan verkrijgen van de Heilige Geest en haar Zoon om ons naar het evenbeeld van haar Zoon te vormen.


C ) Arm naar Rijk!

Maria is Koningin van de HemelHet verhaal van de Mensheid kan een sprookjesverhaal zijn van "Arm naar Rijk" zoals het verhaal van " My Fair Lady " (naar een toneelstuk van George Bernard Shaw) waar een plattelands bloemenmeisje uit haar armoede genomen wordt, gekleed wordt in propere kleren en geleerd wordt hoe ze haar woorden correct moet uitspreken zodat ze kan praten en omgaan met de Rijken en uiteindelijk met de Koning. Zij wordt verliefd op haar leraar en wij kunnen veronderstellen dat zij lang en gelukkig leven. Als wij vluchten van de "armoede" van onze zonden en onszelf toestaan om "gekleed te worden in de propere kleren" van goedheid en de genaden die verkrijgbaar zijn in de Sacramenten van Doop, Biecht en Eucharistie van de "katholieke Kerk" (de NIEUWE EVA) die onze ziel reinigen, en als wij luisteren naar het "WOORD van God" en het in ons hart ontvangen dan zullen we wanneer we sterven niet enkel kunnen omgaan met de "RIJKE" Heiligen en Engelen in de Hemel maar belangrijker, wij zullen in staat zijn om "LANG EN GELUKKIG TE LEVEN" met Jezus die onze "LERAAR" en "MINNAAR" is en die "DE KONING van RIJKDOMMEN" in de HEMEL is. Het geweldige "liefdesverhaal" van de Mensheid is het "Liefdesverhaal" van Jezus voor de Mensheid, dat het "Liefdesverhaal" is van de Goddelijke "NIEUWE ADAM" voor Zijn vergoddelijkte "NIEUWE EVA" de "Kerk" die het "Volk van God" is. Alle menselijke "liefdesverhoudingen" zijn een schaduw van die Liefdesverhouding en ze zouden een voorbereiding moeten zijn voor deze Geweldige Liefdesverhouding.


De slotgebeden

Wij beëindigen deze vijf tientjes van de Rozenkrans door het bidden van het "Gegroet Koningin" gebed en het korte slotgebed.

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze vreugde, onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit tranendal. Welaan dan, onze Middelares, richt Uw barmhartige ogen op ons. En toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam. O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria. Bid voor ons, Heilige Moeder Gods, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.

Wij smeken U, o God onze Heer, voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven, opdat zij door de glorierijke voorspraak der allerzaligste Maagd Maria, bevrijd blijven van de tegenwoordige beproevingen en eens het eeuwig geluk mogen genieten. Door Christus onze Heer. AMEN.

Het Heilige Koningin gebed is een heel geschikt gebed om aan het einde van de Rozenkrans te bidden omdat het Maria als de Nieuwe Eva lijkt aan te spreken. Dan, in het slotgebed, bidden wij dat wij door "het leven, de dood en de verrijzenis", van Jezus Christus onze Redder, de belofte van het Eeuwig Leven waardig zouden gemaakt worden.

Terug naar boven


De Openingsgebeden van de Rozenkrans.

Het Kruisteken

Wij beginnen en beëindigen deze gebeden door het maken van het kruisteken met onze rechterhand van ons voorhoofd naar onze navel en van de linkerschouder naar de rechterschouder terwijl we zeggen: "In de naam van de Vader ( raak voorhoofd aan ) en de Zoon ( raak navel aan ) en de Heilige ( raak linkerschouder aan ) Geest ( raak rechterschouder aan) Amen". Wij zeggen dan gewoonlijk de "Apostolische Geloofsbelijdenis" gevolgd door het "Onze Vader" , drie "Wees gegroet Maria" en het "Glorie Zij de Vader". Wij kunnen dan de "Blijde, Lichtende, Droeve, of (en!) Glorierijke Mysteries bidden. Elk groep van Mysteries duurt ongeveer twintig minuten.

De Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven. Amen.


Het Onze Vader

Onze Vader,

Die in de hemelen zijt,

Geheiligd zij uw Naam,

Uw rijk kome ,

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren ,

En leid ons niet in bekoring,

Maar verlos ons van het kwade. Amen


Het Weesgegroet

Wees gegroet Maria,

vol van genade,

De Heer is met U,

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus,

Heilige Maria,

Moeder Gods,

Bid voor ons arme zondaars, nu

En in het uur van onze dood. Amen.


Er zou een Drie-eenheid aspect naar het "Wees gegroet Maria" gebed kunnen zijn omdat de eerste drie lijnen van het "Wees gegroet Maria" tot Maria werden gesproken door de Aartsengel Gabriël die door de Vader in de Hemel gestuurd werd, de volgende twee lijnen werden gezegd door Elizabeth die door de Heilige Geest geïnspireerd werd en de laatste vier lijnen werden door de Kerk geïnspireerd die hoewel ze zondig is, het Mystieke Lichaam van Jezus Christus wordt genoemd.


Glorie Zij

Eer aan de Vader,

de Zoon,

En de Heilige Geest,

Gelijk het was in het begin,

Nu en altijd,

in alle eeuwen der eeuwen. Amen.


Kort gebed dat Onze-Lieve-Vrouw te Fatima in 1917 vroeg te bidden na elk tientje van de Rozenkrans

Goede Jezus,

Vergeef ons onze zonden,

Bewaar ons voor het vuur van de hel,

Breng alle zielen naar de Hemel,

vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

Terug naar bovenGoogle

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare teller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site