Heilig Hart van Jezus
Jezus de NIEUWE ADAM
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
  Wereldcongres in Rome over Genade (Engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
  1 De Blijde Mysteries
  2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
  Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
  De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
  De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd -Engels)
  Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaring van toegewijde Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap voor een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 589 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken (Engels)
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Overpeinzingen op de Lichtende Mysteries van de Rozenkrans met verwijzingen naar Adam en Eva.

Wij kunnen de Rozenkrans beginnen door het opzeggen van de "Apostolische Geloofsbelijdenis" gevolgd door het "Onze Vader" , drie maal het "Weesgegroet" en éénmaal het "Glorie zij de Vader".

Klik hier voor de tekst van deze openingsgebeden.


I. Het Doopsel van Jezus in de Jordaan

Matteüs 3;13-17 Feestdag 1ste zondag na Driekoningen ( Zie ook Marcus 1;9-11 Lukas 3;21-22)

A ) Menselijk en Goddelijk

Johannes doopt Jezus in de Jordaan

Johannes de Doper begon mensen te dopen op "de verre zijde" van de rivier de Jordaan. De "verre zijde" van de Jordaan is waar de woestijn begint waar Mozes de Israëlieten gedurende 40 jaar had geleid. Johannes probeerde de Joden te doen begrijpen dat boetedoening voor hun zonden het echte Beloofde Land was voor Jezus de Messias. De Messias werd verondersteld een machtig leider te zijn die de Joden zou bevrijden van de Romeinen, maar Jezus is een machteloze Messias die geboren werd in een stal. Jezus wil alle kinderen van Adam van de woestijn van hun ZONDE naar het Beloofde Land van het Paradijs brengen. Hij verkrijgt voor ons de genade van de Doop in de Goddelijke Rivier van de Heilige Geest om onze zonden weg te wassen. Weinig mensen zouden verwachten dat de Messias in de woestijn zou opduiken maar hier begon Jezus Zichzelf te openbaren aan de Joden. Dit deel van de Jordaan is kort bij de Dode Zee en het is één van de geografisch laagste plaatsen op aarde. Jezus koos deze plek misschien om geopenbaard te worden als de NIEUWE ADAM die eigenlijk, zoals wij allen, een Mensenzoon is en die gekomen is om de val van Adam, de eerste man, ongedaan te maken. Men hoort de stem van de Vader in de Hemel die zegt: "Dit is mijn geliefde Zoon. Hij geniet Mijn voorkeur." Misschien legt de Vader hier de nadruk op de menselijkheid van Jezus, alsof Hij zou zeggen: "Dit is Mijn Zoon. Hij is de NIEUWE ADAM." Later, in het Mysterie van de Verheerlijking, zal Jezus op een hoge berg gaan en geopenbaard worden als de Goddelijke ZOON VAN GOD. Jezus is Menselijk en Goddelijk. Hij is de GOD-mens. Johannes doopte mensen als een teken van boetedoening voor hun zonden maar deze doop verloste hen niet van hun zonden. Jezus, het zondevrije "Lam van God" hoefde niet gedoopt te worden maar Hij wou ons tonen dat Hij de NIEUWE ADAM is en ook een echte "Zoon van Adam" en werd in bekoring gebracht en zou in bekoring gebracht worden om te zondigen zoals wij, maar zoals we weten zondigde Hij nooit. Het was natuurlijk heel goed mogelijk voor Hem om te zondigen vermits hij een zwakke menselijke natuur aannam. Maar Hij bad en strafte Zichzelf voortdurend tijdens Zijn hele Leven en Zijn Liefde voor de Vader maakte het onmogelijk om Hem te beledigen. Hij was opgevoed en gevormd door de zondevrije Maagd Maria en haar heilige echtgenoot Jozef. Jezus leefde een leven op aarde om ons te tonen hoe menselijk te zijn en dat betekent dat Hij verleid werd om te zondigen zoals wij. Hij onderging de proef van verleiding voor ons.


B ) Het doopsel

Johannes doopt Jezus in de Jordaan

Het woord doopsel betekent "onderdompeling" en het doopsel door Johannes was misschien geïnspireerd door de profeet Isaiah (Zie Isaiah 1; 16-17) "Was u, maak uzelf rein, doe goed" maar Jezus kwam op aarde om Zijn "Doopsel" van lijden op het Kruis te ondergaan opdat wij het Doopsel van de Heilige Geest zouden kunnen verkrijgen om onze zonden weg te wassen. Hijzelf ontvangt nu het Doopsel in de Heilige Geest die als een duif uit de Hemel op Hem komt en men hoort de stem van de Vader die zegt: "Dit is mijn Zoon de Geliefde, in wie ik mijn welbehagen schep". Toen God de eerste Adam schiep, blies Hij de adem des levens in hem om hem te doen leven en later ontstemde Adam God door Satan te gehoorzamen en van het VERBODEN VOEDSEL te ETEN en dus werd hij naar de Woestenij op aarde verbannen. Jezus de Nieuwe Adam ontvangt de Heilige Geest die de Adem des Levens is en verbant Zichzelf dan veertig dagen en nachten naar de Woestijn om te VASTEN van VOEDSEL en DRANK, in het belang van Adam's ras. Op het einde van die periode ondergaat Hij, net als Adam, een VOEDSELtest door Satan. Satan zal Jezus testen tot op de Boom van het Kruis. De Heilige Geest verschijnt in de gedaante van een Duif omdat ten tijde van Noah (zie Genesis 8;11 en de Catechismus nr 701) de duif terugkeerde met een "olijftak" (hout) om te tonen dat de vloed terugtrok. Die gebeurtenis was een voorspelling van het "hout" van het Kruis van Christus dat de Vloed van Goddelijke Gerechtigheid zou stoppen hetgeen de wereld verdient voor de zonde, en zou toelaten dat de mens door de Heilige Geest als "kinderen van God" gedoopt zouden worden. Dit Mysterie klinkt als het Scheppingsverhaal, maar in plaats daarvan is het het her-scheppingsverhaal. Dit Mysterie is de tweede openbaring van de drie Personen van de Drie-eenheid in de Evangelies. Satan moet niet geweten hebben dat Jezus de Zoon van God was.


II. Het Wonder op het Bruiloftsfeest te Kana in Galilea

Johannes 2;1-11 Feestdagen: Huwelijken

A ) De Bruid en Bruidegom

Het wonder op het bruiloftsfeest te Kana

Na Zijn overwinning op Satan in de Woestijn vestigt Jezus Zich in Capernaum en Hij wordt samen met Zijn Moeder en enkele volgelingen uitgenodigd op een huwelijk in Kana. Het is heel gepast dat Jezus Zijn eerste wonder op een bruiloftsfeest verrichtte omdat Hij de NIEUWE ADAM is en als dusdanig wil Hij de Hemelse Bruidegom en ECHTGENOOT van de ganse Mensheid zijn. Hij kwam niet enkel op aarde om alleen maar een menselijk huwelijk bij te wonen, maar ook om het GODDELIJKE HUWELIJK van GOD en de mensheid te beginnen opdat God en de mens "één GODDELIJK LICHAAM" en één GEEST zouden kunnen worden. God wil dat de ganse mensheid in de katholieke Kerk bij mekaar gebracht wordt. De katholieke Kerk wordt zelf NIEUWE EVA en de ECHTGENOTE van Jezus de NIEUWE ADAM genoemd. Het woord katholiek betekent "Universeel" of " ALLE " en Kerk betekent " BIJEENKOMST". De katholieke Kerk wordt het "Mystieke Lichaam van Christus" genoemd omdat Christus de Bruidegom, en de Kerk de Bruid, "één LICHAAM" zijn. Zij zijn één Lichaam omdat Christus Zijn Lichaam aan de Kerk geeft in het Sacrament van de Heilige Communie. De Kerk wordt ook de "Mensen van God" genoemd. Iedereen bij wie Jezus Christus in hun hart en ziel leeft, is in zekere zin deel van de "Mensen van God". De "mensen van God" zijn alle mensen die oprecht God zoeken in hun leven zelfs wanneer zij nooit van Jezus hebben gehoord en Hem of Zijn Kerk niet opzettelijk verworpen hebben. Dr. Scott Hahn wees erop dat St Paul de Kerk (zie 1 Timotheüs 3;15) "de zuil en het bolwerk van de Waarheid " noemde en pas later zegt hij (zie 2 Timotheüs 3;16-17 ) dat de Bijbel door God wordt geïnspireerd en nuttig is. Het lijkt dat Hij de Kerk belangrijker acht dan de Bijbel. De hele Kerk omvat alle heiligen in de Hemel, alle zielen in het Vagevuur en alle mensen op aarde die Jezus in hun hart hebben. Mensen die Jezus niet kennen kunnen Hem in hun hart hebben door naar hun geweten te luisteren. De "Kerk" wordt de "NIEUWE EVA" genoemd en Maria de zondevrije Moeder van Jezus is het meest perfecte lid. Maria wordt ook de Nieuwe Eva genoemd omdat zij hielp de schade die de eerste Eva veroorzaakte ongedaan te maken.


B ) Zijn Uur

Het wonder op het bruiloftsfeest te Kana

Op deze bruiloft zegt Maria tot Jezus "Zij hebben geen wijn" en Hij antwoordt "Vrouw, waarom val je Mij daarmee lastig, Mijn Uur is nog niet gekomen". Hij noemt Maria Zijn Moeder "Vrouw" omdat Hij ons misschien wil tonen dat zij de Nieuwe Eva is om de eerste "Vrouw " te vervangen en ook dat haar taak, nadat Zijn "Uur" is gekomen er uit zal bestaan om Hem "LASTIG TE VALLEN" met verzoeken voor Zijn aanhangers! Misschien had Eva Adam "LASTIG GEVALLEN" om de vrucht te nemen! Maria's taak bestaat erin om Jezus in onze naam "LASTIG TE VALLEN" tot het einde der tijden!. Eva viel Adam lastig om de vrucht te nemen, Maria valt Jezus lastig om ons Zijn genaden te geven!. Hij wil ook haar uitspraak "Zij hebben geen wijn" gebruiken, om te tonen dat Hij van plan is om later het KONINKLIJKE HUWELIJK tussen Zichzelf (de NIEUWE ADAM) en de "Kerk" de (NIEUWE EVA) te beginnen. Hij zal dat doen wanneer Hij het Nieuwe Verbond van Zijn Lichaam en Bloed sticht tijdens Zijn Laatste Avondmaal. Hij zal Zijn nieuwe Kerk in wording de "Nieuwe Wijn" van Zijn Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid geven in het "Gezegende Sacrament" en later zal Hij Haar met Pinksteren Zijn "Heilige Geest" geven. Jezus wil de Kerk Goddelijk maken door Zichzelf aan ons te geven in de Heilige Communie. Het uur dat Jezus hier vermeldt is het UUR van Zijn Passie, Dood en Verrijzenis dat Hij voorstelt in de eucharistie.


C ) Zes

Het wonder op het bruiloftsfeest te Kana

Wij zien dat er " zes " kruiken met water zijn, die gebruikt worden voor zuiveringen, en zij zouden een symbool kunnen zijn voor de ganse mensheid of met andere woorden , voor het ganse ras van Adam die zelf op de zesde dag geschapen werd. Jezus die de NIEUWE ADAM en de Hemelse bruidegom is, wil de ganse mensheid veranderen tot kinderen van God zodat zij voorgoed met Hem kunnen leven op Zijn eeuwig Huwelijkfeest in de Hemel. Jezus kan ons door het Doopsel en de andere Sacramenten van de Kerk veranderen tot betere leden van Zijn Mystieke Lichaam. De Kerk is het Nieuwe Koninkrijk van de NIEUWE ADAM. Elke kruik kan "twintig of dertig" liter bevatten en misschien zegt Jezus tot ons "ik ben de "dertig" jaar oude NIEUWE ADAM en "Zoon van Adam" en ik wil dat alle kinderen van Adam zoals IK en de "overvloeiende kruiken" gevuld worden met MIJN Geest en genaden, naargelang hun vermogen om MIJN genaden te ontvangen.


III. De Verkondiging van het Evangelie

Feestdagen; De meeste zondags- en weekdagmissen (zie de vier Evangelies)

A) Jezus verkondigt de BLIJDE BOODSCHAP

Het kinderlijke luistert naar Jezus

Van bij Zijn jeugd "groeide Jezus in Wijsheid" (zie Lukas 2;52) van de Heilige Geest tot Hij de volledigheid van de Heilige Geest ontving bij Zijn Doopsel. Hij ging dan de wildernis in om getest te worden en misschien ook om voor Zijn missie en Zijn toekomstige volgelingen en aanhangers te bidden. Markus (1,14-15) zegt, "nadat Johannes gearresteerd was, kwam Jezus in Galilea om het evangelie van God te verkondigen, zeggende: "De tijd is gekomen en het koninkrijk van God is aangebroken; heb berouw en geloof het evangelie". Het woord Evangelie betekent "BLIJDE BOODSCHAP" en de Blijde Boodschap is dat het Hart van Jezus brandt van Oneindige Liefde voor iedere mens op Aarde en Hij Bemint en wil de Goede en de slechte evenzeer redden.


B ) Het Zesde uur

Jezus preekt tot kleine kinderen over het Koninkrijk van de Hemel

Eén van de eerste mensen die Jezus tijdens Zijn openbaar leven ontmoet, is de Samaritaanse vrouw die Hij op het zesde uur aan Jacob's bron ontmoet. Hun gesprek gaat over haar vijf vorige echtgenoten en Jezus vertelt haar dat de zesde die zij nu heeft niet van haar is. Jezus de NIEUWE ADAM wil de echtgenoot van haar en onze ziel zijn tot in de eeuwigheid. Naar deze mysterieuze vrouw wordt als "Vrouw" verwezen in dit voorval en misschien is zij een symbool van Eva die nu met haar "echtgenoot" geroepen wordt (Zie Johannes 4;16, "Roep uw echtgenoot" zou een referentie naar Adam kunnen zijn) uit de dorstige woestijn naar het Eeuwige Leven dat water geeft uit Jezus' Hart. Jezus openbaart Zijn identiteit als de Messias of Redder aan deze Vrouw. Dit hele voorval is als een ontmoeting van Jezus met Eva aan wie Hij dan zegt Adam te roepen omdat Hij gekomen is om hun dorst naar het Eeuwige Leven te lessen. Bijbelgeleerden geloven dat zij een symbool is van het ganse Samaritaanse volk dat in het verleden andere Goden begon te vereren in plaats van de ware God der Joden. Misschien toont Jezus als de NIEUWE ADAM opnieuw dat Hij de Hemelse Bruidegom van Zijn Kerk, de NIEUWE EVA, is en dat Hij wil dat alle mensen samenkomen in de Kerk. Hij wil ons al het "Water van eeuwig Leven" geven dat Zijn Geest is. Door de macht van de Heilige Geest preekte Jezus drie jaar lang over het koninkrijk, genas de zieken en verrichtte vele wonderen waaronder het doen opstaan van de doden en duivels uitdrijven. Door al Zijn tekenen en gepredik bereidde Hij mensen voor om leden van Zijn Echtgenote de NIEUWE EVA (de Kerk) te worden. Jezus bad altijd tot de Vader om de tekenen en wonderen te verrichten die Hij in Zijn Leven deed. En wij weten dat de Vader de Heilige Geest stuurde om de meeste, zoniet alle wonderen te verrichten en in sommige gevallen machtigde de Heilige Geest misschien Engelen om het werk te doen, maar gebruik makende van Zijn genaden. Jezus de NIEUWE ADAM liet Zijn Goddelijkheid voor een gedeelte in de Hemel en bleef slechts een "Zoon van Adam" of de "Mensenzoon" zoals Hij dikwijls naar Zichzelf verwees. Misschien was het enige wonder dat Hij door Zijn eigen Goddelijke Natuur bewerkstelligd heeft, toen de Drie-eenheid Hem op Paaszondag uit de doden deed opstaan.


C) Iedereen wordt opgeroepen om een apostel te zijn!

"Tenzij u als kleine kinderen wordt kan u niet het Koninkrijk van de Hemel binnengaan"

Jezus koos twaalf apostelen voor Zichzelf (de vroege Kerk) bij de start van Zijn Regering en Hij gaf hen wat van Zijn eigen bevoegdheid en stuurde hen in zes paren uit om te gaan prediken, (zie Marcus 6;7). Zie ook (lukas 10;1) waar Jezus "tweeënzeventig volgelingen aanstelde en Hij stuurde hen uit in paren" (72 is 6 x 6 paren!) om te prediken en te genezen. Jezus stuurde eerst Zijn Hiërarchie (apostelen) en dan later Zijn Leken (volgelingen) om te prediken. Eva bracht slechte woorden naar Adam, maar Jezus de NIEUWE ADAM heeft aan de NIEUWE EVA, de Kerk, de verantwoordelijkheid gegeven om te prediken en Hem, het EEUWIGE GOEDE WOORD, naar de mensheid te brengen. De Kerk ontving bevoegdheid van Jezus om het Evangelie te verkondigen, maar wij worden allen opgeroepen om rustig het Evangelie te verkondingen door het eerst te beleven en dan te vertellen. Er zijn organisaties in de Kerk (e.g. Legioen van Maria) die toestaan dat Leken het evangelie op actieve manier met anderen delen. Jezus zei (lucas 10;2)"de Oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders".


IV. De Verheerlijking

Matteüs 17;1-21 Feestdag 6 Augustus (zie ook Marcus 9;2-29 Lukas 9;28-43)

A ) De ZOON van GOD

Jezus is op de Berg Verheerlijkt

De Verheerlijking gebeurde "zes dagen" nadat Petrus zijn geloof had verkondigd dat Jezus de " Zoon van God " en de Messias was. In die dagen had Jezus ook over Zichzelf gesproken als de "Mensenzoon" die in de Heerlijkheid van Zijn Vader zal terugkeren met Zijn engelen om de Wereld te Beoordelen. Wanneer Hij in Heerlijkheid terugkeert zal Hij glorierijk zijn als de "Zoon van God" en Hij heeft het volste recht om ons te Beoordelen omdat Hij een "Zoon van Adam" werd zoals ons. In dit Mysterie brengt Jezus Petrus, Jacobus en Johannes op een hoge berg en in hun aanwezigheid wordt Hij verheerlijkt door Licht, en een deel van Zijn Glorie als de Eeuwige Zoon van God die de Tweede Persoon van de Drie-eenheid is wordt aan hen geopenbaard. Het was een groot wonder dat Jezus Zijn oneindige glorie 33 jaren had kunnen verbergen!. Deze gebeurtenis is een voorproefje van de Verrijzenis en dient om het geloof van de Apostelen te sterken. Dit mysterie is gelijkaardig met het Doopsel van Jezus in de rivier Jordaan, maar deze keer wordt Jezus "de Zoon van Adam" hoog op de berg in glorie geopenbaard als de GODDELIJKE NIEUWE ADAM die de Eeuwige "Zoon van God" is. Het GEZICHT van JEZUS SCHITTERT in heerlijkheid en het is alsof de Vader opnieuw zegt: " LAAT ER LICHT ZIJN " (Genesis 1;2), het LICHT VAN CHRISTUS dat het Scheppingsverhaal herhaalt. Jezus kwam naar de Aarde opdat Hij alle kinderen van Adam en Eva in Zonen en Dochters van God zou kunnen verheerlijken..


B ) Wet en Profeten volbracht

Jezus is op de Berg verheerlijkt

Hij praat met Mozes en Elia over Zijn "Heengaan dat Hij spoedig in Jeruzalem ging bewerkstelligen". Mozes wordt beschouwd als schrijver van de Joodse Wet, die hoofdzakelijk in de eerste vijf boeken van de bijbel staat. God riep Mozes vanuit het midden van de "Brandende Struik" (zie Exodus 3;1-6). Misschien was deze brandende struik of boom een symbool van het Kruis van Jezus dat Hij nu spoedig zal beklimmen omwille van Zijn BRANDENDE Liefde en verlangen om Zichzelf voor de Mensheid te offeren. De Struik werd in zekere zin door vuur geofferd, maar niet verteerd of vernietigd zoals Jezus in Zijn passie die Zichzelf omwille van het Vuur van Goddelijke Liefde in Zijn Hart voor zondaren offert, maar Hij wordt niet vernietigd en Hij staat op uit de doden. De Joodse Wet die Mozes schreef, bevat eveneens de openbaring van het Scheppingsverhaal en de geschiedenis van Adam en Eva. Het verhaal van Adam en Eva was ook profetisch. De aanwezigheid van Mozes toont aan dat de Wet nu volbracht gaat worden. Elia is de grootste der profeten en zijn aanwezigheid vervult ook de voorspelling "dat Elia moet komen" ook al verwees die voorspelling hoofdzakelijk naar Johannes de Doper. Het was een teken dat alle voorspellingen over de Messias door Jezus in Jeruzalem zouden gaan volbracht worden. Mozes en Elia hadden beiden een visioen van God op een Berg en nu zien Petrus, Jacobus en Johannes de glorie van de Mens-God op deze Berg. Het bevel van De Vader "Luister naar Hem" lijkt dringend omdat de tijd die Jezus op aarde heeft om hen voor Zijn Passie voor te bereiden kort is. Door te zeggen "Luister naar Hem" heeft de Vader hier misschien bevestigd dat Jezus Zijn eigen Eeuwig "WOORD" is. Jezus gaat nu in de richting van Jeruzalem.


V. De Instelling van de eucharistie ( of Mis)

Matteüs 26;26-29 Feestdagen; Heilige donderdag en iedere Mis(zie Marcus 14; 22-25, Lukas 22; 15- 19, Johannes 6;35-37, 48-63, Openbaring Hoofdstukken 1-21)


A ) "Neemt en Eet"

Jezus viert het Laatste Avondmaal

De eerste Adam werd door God verteld "Neemt en eet niet" van God's vrucht van de boom, maar nu geeft Jezus de God-Man als de NIEUWE ADAM aan de mensheid de GODDELIJKE VRUCHT van de BOOM van het Kruis TE ETEN wat ZICHZELF is. De eerste Adam moet Eva verteld hebben niet van de vrucht van de boom te eten; (Zij was niet geschapen toen God aan Adam vertelde om van de boom niet te eten), maar nu vertelt de NIEUWE ADAM de Kerk die de NIEUWE EVA is "Neemt en Eet" de NIEUWE VRUCHT, hetgeen wij de Heilige Communie noemen.


B ) De Twee Avondmalen & de Voetwassing

Jezus viert het Laatste Avondmaal

Op Heilige donderdag, de avond voor het Pascha, vierde Jezus Zijn Laatste Avondmaal met Zijn apostelen in de Dineerkamer in Jeruzalem. Onze huidige dagen beginnen en eindigen om twaalf uur 's nachts, maar Joodse dagen begonnen en eindigden om zes uur 's avonds (zie Genesis 1;4; "De avond viel, de morgen kwam de eerste dag" ). Wij mogen aannemen dat dit Laatste Avondmaal na zes uur 's avonds werd gevierd, (toen Judas vertrok "was het nacht" Johannes 13;30) hetgeen betekent dat de donderdagavond het begin was van de zesde dag van die Joodse week. Het "Laatste Avondmaal" en de Calvarieberg vonden beide op die ene Zesde Dag plaats en zij zijn beide hetzelfde Offer en Opoffering van Jezus. Het Laatste Avondmaal van Jezus is de Nieuwe Pascha maaltijd van de mensheid van de slavernij van zonde en satan, en daarin wordt het NIEUWE LAM (van GOD) geofferd en gegeten. De naam JEZUS komt van de naam "Joshua" en het was Joshua die de mensen van Israël naar het Beloofde Land leidde zoals Jezus ons naar de Hemel leidt. Jezus de NIEUWE ADAM herschiep de Mens op de Zesde Dag. In het evangelie van Johannes (Johannes 12;1-3) zien wij dat Jezus zes dagen voor het Pascha naar Bethanië (hetgeen Huis van Gastvrijheid betekent) ging waar men voor Hem een avondmaal maakte. Dit avondmaal zou een inleiding naar Zijn Laatste Avondmaal kunnen zijn omdat er een aantal overeenkomsten zijn tussen de twee. Lazarus, die Jezus uit de doden had doen opstaan is aanwezig en op het Laatste Avondmaal zal Jezus Zichzelf " opgestaan uit de doden " aan Zijn volgelingen geven in de vorm van Brood en Wijn. Martha's zus Maria zalft de voeten van Jezus met "Kostbare (geurige) zalf", hetgeen een symbool kan zijn van de toekomstige aanwezigheid van de Heilige Geest in de Kerk het Lichaam van Christus en het zou ook ons geloof kunnen bevestigen dat Jezus tijdens Zijn Laatste Avondmaal Zijn apostels Zalfde als "Priesters" en "Bisschoppen". Deze vrouw Maria wast en zalft Zijn voeten, maar op het Laatste Avondmaal zal Jezus de voeten van Zijn Volgelingen wassen en Zijn wassen is niet alleen een daad van dienstbaarheid, maar is ook een symbool van Zijn Passie waarin Hij allen die leden van Zijn Lichaam de Kerk willen worden, Geestelijk zal wassen.


C ) Tot stof zult gij wederkeren!

Jezus viert het Laatste Avondmaal

Door het stof van Zijn volgelingen's voeten te wassen toonde Hij ons dat Hij hen geestelijk tot leden van Zijn Mystieke Lichaam maakte. Jezus is het "Hoofd" van Zijn Lichaam de Kerk en wij zijn de laagste leden van dat Lichaam en wij worden het best gesymboliseerd als het "stof" op de zolen van Zijn voeten. De reden hiervoor is omdat wij van "stof" (zie Genesis 3-19) zijn gemaakt;. Vermits de voeten het deel van het lichaam waren die veelvuldig in contact kwamen met het "stof" vernedert Jezus echt Zichzelf door het stof van Zijn apostels voeten te wassen. Jezus verwijdert het stof van de aarde van de lichamen van de Mens omdat Hij op de Laatste Dag de lichamen van de Mens van het stof van de aarde wil verwijderen. Jezus toont ons dat de kinderen van Adam niet langer slechts "stof" zullen zijn, maar dat wij door Zijn passie kinderen van God zullen worden. Wij zullen allen tot stof terugkeren als we sterven, maar wegens Zijn Passie en dood hopen we op de laatste dag uit de doden verrezen te worden. De Kwade kan Jezus het Hoofd van de Kerk niet treffen, maar Hij werd verteld dat hij ons zou treffen omdat wij als de "Hiel" van het Mystieke Lichaam van Christus zijn. In Genesis (3;15) zegt God tot de slang, "Hij (Christus of de Kerk of Maria de Nieuwe EVA) zal uw hoofd verpletteren, gij zult zijn Hiel treffen". Wanneer Maria de voeten van Jezus in Bettanië wast en zalft is zij misschien een symbool van de NIEUWE EVA de Kerk want haar handelingen tonen ons wat Jezus door Zijn Passie aan de Kerk (alle Mensen van God) wil doen. Tijdens dit avondmaal dat Hem door Zijn vrienden geschonken wordt, ontvangt Jezus "de Zoon van Adam" of Jezus de Mens, gastvrijheid van mensen, maar tijdens Zijn Laatste Avondmaal geeft Jezus de NIEUWE ADAM en de Zoon van God Onvoorstelbare Gastvrijheid voor de hele Mensheid wanneer Hij Zichzelf aan Zijn Hemelse Vader aanbiedt als het "Lam van God" van het Pascha om voor de Goddelijke Gerechtigheid te boeten voor de zonden van het hele Menselijke ras en dan biedt Hij Zichzelf WAARLIJK aan, "opgestaan uit de doden" LICHAAM, BLOED, ZIEL en GODDELIJKHEID in de gedaante van Brood en Wijn (wat wij de Heilige Communie noemen) zodat Zijn volgelingen Hem in hun harten kunnen ontvangen.

D ) Het Brood des Levens!

Jezus viert het Laatste Avondmaal

Bij het Laatste Avondmaal zei Jezus, "Dit IS Mijn LICHAAM" en "Dit IS Mijn BLOED". Jezus is het echte "Brood dat uit de Hemel is gekomen" om Leven te geven aan de Wereld. Het "Manna" dat Mozes aan de Israëlieten gaf, was slechts een symbool van Jezus, het "ware Brood uit de Hemel". Jezus geeft Zichzelf aan ons om te proberen ons in Gemeenschap te brengen met Hem. De gezegende Anna Catherina Emmerich legt uit dat nadat God de eerste Adam in een diepe slaap had laten vallen, Hij zijn zijde opende en een rib nam van dewelke Hij Eva maakte die de "moeder van alle levenden" is en Hij bracht haar naar Adam die zei:"Dit zijn beenderen van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees...een man zal zijn vader en moeder verlaten en trouw blijven aan zijn vrouw en de twee zullen twee in één vlees zijn". Jezus de NIEUWE ADAM en de Zoon van God onderging de slaap der dood aan het kruis, en Hij liet Zijn Zijde geopend worden en er stroomde Bloed en Water uit, en van deze werden de Kerk, de NIEUWE EVA en de Geestelijke Moeder van alle Levenden gevormd. Tijdens het Laatste Avondmaal gaf Hij aan de Kerk het Bloed der Verlossing en het Water der Zuivering en later, op Pinksteren, zal Hij Haar Zijn Geest geven. Door in de Heilige Communie Zijn Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid te geven, worden Jezus en de Kerk "Twee in Eén Vlees". Jezus gebruikt de Kerk om Zich diepgaand te verenigen met de Mensheid. De Mis of Eucharistie is het Koninklijk Bruiloftsfeest van het Lam Gods en de Mensheid. De Kerk wordt ook het "Nieuwe Jeruzalem" genoemd. Zie hoofdstukken 21 en 22 van het Boek der Openbaring voor een beschrijving van de Kerk want het is de Nieuwe "Stad van de Vrede" voor het Nieuwe "Volk van God". God heeft geen tijdsbeperkingen dus Hij gaf Zichzelf "Verrezen uit de Doden" aan Zijn Apostelen in de Heilige Communie, nog voor Zijn Passie, Dood en Verrijzenis. De Heilige Faustina schrijft in haar dagboek dat ze Jezus Zichzelf volledig aan de Vader zag offeren tijdens het Laatste Avondmaal (Zie Dagboek paragraaf nr 684) en al wat na dat offer overbleef was het eigenlijke en uiterlijke lijden van in Gethsemane tot aan Zijn dood op het Kruis.

E ) Teruggegeven vrucht!

Jezus viert het Laatste Avondmaal

Eva stal God's vrucht van de boom en bood het aan Adam aan. Dus, omgekeerd, biedt Jezus Zijn Offer van God's GODDELIJKE VRUCHT (Zichzelf) op de Nieuwe Boom van Zijn Kruis op de Calvarieberg terug aan de Vader aan en Hij gaf dit ENE OFFER aan de Kerk, de NIEUWE EVA, in de Mis. In dat Offer van de Mis biedt de Kerk (de NIEUWE EVA) dat ENE OFFER van JEZUS de GODDELIJKE VRUCHT aan de Vader aan tot Zijn terugkeer. De Mis of Eucharistie keert het stelen van de vrucht door Eva om en biedt boetedoening voor de zonden van de mensheid. De Kerk biedt het Offer van Christus aan de Vader aan als boetedoening voor haar eigen zonden en voor de zonden van de wereld. In Zijn Genade aanvaardt God dit enige aanvaardbare offer van de zondige mens en geeft vervolgens aan de mensheid de Verrezen VRUCHT van Zijn Goddelijke Zoon in het BROOD des LEVENS in de Heilige Communie. In het Oude Testament werden aan God offers gegeven en dan werden ze opgegeten en dus is er in de Eucharistie ook een offerande en dan een banket. Het is gemakkelijk aan te nemen dat Maria de Nieuwe Eva, aan de voet van het Kruis omwille van ons ook aan God het offer van Haar Goddelijke Zoon Jezus deed. In de Mis zijn we aanwezig bij Zijn Passie, Dood en Verrijzenis te Calvarie en in het Graf in de Tuin. De Mis is het KRACHTIGSTE GEBED op Aarde omdat het het offer en gebed is van Jezus aan Zijn Vader omwille van ons. In de Mis kunnen we onszelf gebeden, werken, goede daden en lijden offeren in vereniging met Jezus en in Zijn Genade zal Jezus ons genaden verlenen.

De slotgebeden

Wij beëindigen deze vijf tientjes van de Rozenkrans door het bidden van het "Gegroet Koningin" gebed en het korte slotgebed.

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze vreugde, onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit tranendal. Welaan dan, onze Middelares, richt Uw barmhartige ogen op ons. En toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam. O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria. Bid voor ons, Heilige Moeder Gods, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.

Wij smeken U, o God onze Heer, voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven, opdat zij door de glorierijke voorspraak der allerzaligste Maagd Maria, bevrijd blijven van de tegenwoordige beproevingen en eens het eeuwig geluk mogen genieten. Door Christus onze Heer. AMEN.

Terug naar boven


De Openingsgebeden van de Rozenkrans.

Het Kruisteken

Wij beginnen en beëindigen deze gebeden door het maken van het kruisteken met onze rechterhand van ons voorhoofd naar onze navel en van de linkerschouder naar de rechterschouder terwijl we zeggen: "In de naam van de Vader ( raak voorhoofd aan ) en de Zoon ( raak navel aan ) en de Heilige ( raak linkerschouder aan ) Geest ( raak rechterschouder aan) Amen". Wij zeggen dan gewoonlijk de "Apostolische Geloofsbelijdenis" gevolgd door het "Onze Vader" , drie "Wees gegroet Maria" en het "Glorie Zij de Vader". Wij kunnen dan de "Blijde, Lichtende, Droeve, of (en!) Glorierijke Mysteries bidden. Elk groep van Mysteries duurt ongeveer twintig minuten.

De Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven. Amen.


Het Onze Vader

Onze Vader,

Die in de hemelen zijt,

Geheiligd zij uw Naam,

Uw rijk kome ,

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren ,

En leid ons niet in bekoring,

Maar verlos ons van het kwade. Amen


Het Weesgegroet

Wees gegroet Maria,

vol van genade,

De Heer is met U,

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus,

Heilige Maria,

Moeder Gods,

Bid voor ons arme zondaars, nu

En in het uur van onze dood. Amen.


Er zou een Drie-eenheid aspect naar het "Wees gegroet Maria" gebed kunnen zijn omdat de eerste drie lijnen van het "Wees gegroet Maria" tot Maria werden gesproken door de Aartsengel Gabriël die door de Vader in de Hemel gestuurd werd, de volgende twee lijnen werden gezegd door Elizabeth die door de Heilige Geest geïnspireerd werd en de laatste vier lijnen werden door de Kerk geïnspireerd die hoewel ze zondig is, het Mystieke Lichaam van Jezus Christus wordt genoemd.


Het Glorie Zij

Eer aan de Vader,

de Zoon,

En de Heilige Geest,

Gelijk het was in het begin,

Nu en altijd,

in alle eeuwen der eeuwen. Amen.


Kort gebed dat Onze-Lieve-Vrouw te Fatima in 1917 vroeg te bidden na elk tientje van de Rozenkrans

Goede Jezus,

Vergeef ons onze zonden,

Bewaar ons voor het vuur van de hel,

Breng alle zielen naar de Hemel,

vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

Terug naar bovenGoogle

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare teller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site