Heilig Hart van Jezus
Jezus de Nieuwe Adam
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
 Wereldcongres in Rome over Genade (engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
 1 De Blijde Mysteries
 2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
 Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
 De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
 De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd) (Engels)
 Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaringen van o.a. toegewijd Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap : een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 769 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

De Katholieke Mis (of de Eucharistie)

Dit is een korte maar diepgaande blik op de grotendeels onbekende schat van de Rooms-katholieke Mis. De Mis wordt omschreven als het krachtigste gebed op aarde. Dat is omdat het het Gebed en het Offer is van Jezus Christus het "LAM GODS" op de Calvarieberg bijna tweeduizend jaar geleden. Zijn offer wordt op het altaar aanwezig gemaakt onder de vorm van "Brood en Wijn". Aan het einde van de Mis kunnen wij Jezus, opgestaan uit de doden, in onze zielen ontvangen.

De verschijning van het Lam Gods in KNOCK in 1879 met de Heilige Jozef, Onze-Lieve-Vrouw, de Heilige Johannes en een massa van Engelen
Standbeelden die de 2 uur durende verschijning voorstellen van het Lam Gods met de Heilige Jozef, Onze-Lieve-Vrouw, de Evangelist de Heilige Johannes en een massa van Engelen op 21 augustus 1879 te Knock in Ierland.

Grote afbeeldingLaatste Avondmaal door Davinci
Het Laatste Avondmaal door Da Vinci


De Mis, onze Schat

Het Lamsoffer en Avondmaal

Eva stal Gods Vrucht van de boom en gaf ze aan Adam om te eten en hielp zo de "Val" van de mensheid veroorzaken. Maar in de "Verlossing" offert De NIEUWE ADAM JEZUS (offert terug aan de Vader) de Goddelijke VRUCHT (Zichzelf) op de BOOM van het KRUIS op de Calvarieberg en in de Mis geeft Jezus de NIEUWE ADAM en de Goddelijke VRUCHT Zichzelf te eten aan de Kerk die de NIEUWE EVA is. Bij Zijn Laatste Avondmaal gaf Jezus Zichzelf eerst aan de Kerk en de volgende morgen werd Hij op de Boom van het Kruis gehangen. Aan de voet van de Boom van het Kruis bood Maria, de menselijke Nieuwe Eva, het Offer van Jezus de NIEUWE ADAM aan God aan voor de zonden van de mensheid. In de Mis gaf Jezus Zijn ENE Offer aan de Kerk, de Mystieke NIEUWE EVA, zodat zij het tot het Einde der Tijden terug aan de Vader kan offeren. Onder de Boom van het Kruis bood Maria het offer van Jezus aan God aan en de Kerk biedt ook Zijn offer op de Calvarieberg aan God aan in het Offer van de Mis.

Het krachtigste gebed om Genade op aarde en in de Hemel

Catechismus van de katholieke Kerk

De Mis is het krachtigste gebed dat wij kunnen bidden. Wij kunnen altijd en overal tot God bidden, maar in de Mis kunnen wij tot God bidden, met God en in God die sterft op het kruis op de Calvarieberg bijna 2000 jaar geleden. Bij de "wijding" van de Mis maakt God Goede vrijdag aanwezig op het altaar. In de Mis kunnen wij het lijden en het Offer van Jezus die het "Lam Gods" is, aan God de Vader aanbieden in boetedoening voor de Zonden van de Wereld. Later in de Mis kunnen wij Jezus, verrezen uit de doden, echt ontvangen in het Sacrament van de Heilige Communie. ("Offers gaan naar boven, Sacramenten komen naar beneden" Broeder Joseph Moran) In de "Mis" gaan wij met Jezus de Hemel binnen in de aanwezigheid van alle Engelen en Heiligen zoals Hij Zichzelf aan de Vader offerde op Goede Vrijdag 2000 jaar geleden.

Laat ons kort naar de hoofddelen van de Mis kijken.

bullet In het begin van de Mis hebben wij berouw voor al onze zonden door het bidden van de Schuldbelijdenis, "ik belijd" of gelijkaardige gebeden. Doodszonden of Ernstige zonden (Dit zijn heel ernstige dodelijke zonden) vereisen het "Sacrament van de Biecht" en de kleinere "dagelijkse" zonden worden door oprecht gebed vergeven.

bullet Dan horen wij het "Woord van God" dat ons voedt in de Bijbellezingen en de priester verklaart ze tijdens zijn Homilie. Jezus is echt aanwezig, tot ons sprekend door zijn woord.

bullet Kort hierna volgt de Offerande waar wij onszelf en de hele mensheid (de levenden, de stervenden en de zielen in het Vagevuur) kunnen aanbieden in vereniging met het brood en de wijn die door de priester aan God aangeboden worden. De druppel water die de priester in de kelk toevoegt is een symbool van het offer van onszelf en van de hele Mensheid. De Heilige Geest zal spoedig bij de "Wijding" (consecratie) het brood en de wijn veranderen in het Echte Lichaam en Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Jezus Christus het SLACHTOFFER op de Calvarieberg.

bullet Na de "Offerande" volgt de CONSECRATIE hetgeen betekent, Heilig maken. Dus tijdens de "Offerande" boden wij onszelf aan God aan en nu kunnen wij ons zelf-offer verenigen met het ZELF-OFFER van Jezus op de Calvarieberg op Goede Vrijdag. Wij bidden dat de Heilige Geest onze harten en alle harten van degene die wij offeren zal veranderen in betere leden van het Mystieke Lichaam van Christus. Door de woorden van de priester zend Jezus de Heilige Geest naar beneden om het brood en de wijn te veranderen in Zijn Offer van Zichzelf. Bij het Laatste Avondmaal offerde Jezus Zichzelf en Zijn lijden aan de Vader en nu maakt de Consecratie Zijn Zelf-Offer aanwezig. (In haar dagboek (nr 684) vertelt de Heilige Faustina hoe zij Jezus tijdens het Laatste Avondmaal zag op het moment dat Hij het brood en de wijn wijdde en zij kon Zijn totale Zelf-offer zien). Gewoonlijk zal de misdienaar met de bel rinkelen om ons te helpen concentreren op dit Groot Mirakel en gewoonlijk knielen alle aanwezigen. Het Lichaam en Bloed van Jezus zijn nu in de twee afzonderlijke schalen (Ciborie en Kelk) op het Altaar wat symbool staat voor de manier waarop het Bloed van Jezus scheidde van zijn Lichaam toen Hij bloedde en stierf op het kruis. De Heilige Geest kan ons helpen onze harten te veranderen en iedereen die wij op dat moment aanbieden. Dit kan een moment van geweldige genade zijn voor de wereld. Wij kunnen onze dagelijkse goede daden en lijden nu met Jezus op het kruis verenigen om hen meer waarde en kracht te geven voor de troon van God. Elijah's grote wonder op Berg Carmel (Zie 1 Koningen 18;17-38) waar het Vuur uit de Hemel het offer verzwolg, was een symbool van dit deel van de Mis.

bullet Nadat wij "Amen" gezegd hebben, in antwoord op de Priester's " Door Hem, Met Hem en in Hem "-gebed bidden wij dan het "Onze Vader " om al onze smeekbedes op te sommen. Wij zouden moeten proberen eraan te denken dat wij het bidden in de aanwezigheid van de Hemel. Tijdens het Laatste Avondmaal zei Jezus vermoedelijk het "Onze Vader" samen met Zijn apostelen. Door Zijn Lijden, Dood en de Verrijzenis beleefde en volbracht Jezus elk van de Zeven smeekbeden van het "Onze Vader". Hij verkreeg voor ons het privilege om God "ONZE VADER" te noemen. Het Lijden van Jezus was het GROOTSTE Gebed dat Hij Zijn aanhangers leerde. In Zijn Lijden "Heiligde" Jezus de Naam van Zijn Vader. In Zijn Lijden begon Hij de komst van het "Koninkrijk" van de Vader (dat ook Zijn Kerk is). Hij toonde ons hoe de "WIL" van God te doen zoals het in Hemel gebeurd. Door Zijn Lijden, dood en Verrijzenis maakte Jezus die Zelf het "BROOD des LEVENS" is Zichzelf in de "Heilige Communie" aanwezig als het "DAGELIJKSE BROOD" van Zijn aanhangers. Door Zijn Lijden verkreeg Hij "Vergiffenis voor ONZE ZONDEN" en de GENADEN die wij nodig hebben om bevrijd te worden van de "Verleiding" en het "kwaad". In de Mis zijn wij aanwezig omdat Jezus voor ons perfect het "Onze Vader" volbracht.

bullet HET TEKEN VAN VREDE De Priester kan ons nu vragen om het "Teken van Vrede" aan te bieden aan degenen rondom ons, maar wij zouden het voornamelijk in ons hart moeten aanbieden aan iemand in ons leven die wij niet vergeven hebben of die we niet graag hebben.

bullet "Neemt en Eet". Aan de eerste Adam werd gezegd niet van Gods Vrucht op de boom te eten, maar nu geeft Jezus de God-Mens als de NIEUWE ADAM Zichzelf aan de mensheid omdat Hij GODDELIJK VRUCHT van het Kruis is. De eerste Adam moet aan Eva verteld hebben niet van de vrucht van de boom te eten (Zij was nog niet geschapen toen God aan Adam vertelde dat hij niet van de boom mocht eten) maar nu zegt de NIEUWE ADAM tegen de Kerk die de NIEUWE EVA is om de NIEUWE VRUCHT die wij Heilige Communie noemen "Te Nemen en Te Eten".

bullet Dan nadat wij de "Lam Gods"gebeden gezegd hebben voegt de priester een stukje van de "Hostie" (het Lichaam van Christus) toe in de kelk van Zijn Kostbaar Bloed. Dit symboliseert de Verrijzenis van Jezus en toont ons dat Jezus aanwezig is "verrezen" uit de doden in de Hostie en de Kelk. Nu kunnen wij Jezus "verrezen uit de doden" in onze harten ontvangen in de Heilige Communie. In 1 Cor11:27-29 lijkt de Heilige Paulus te geloven in deze echte aanwezigheid van Jezus in de Heilige Communie omdat hij zei: "de persoon die eet en drinkt zonder het Lichaam te erkennen, eet en drinkt zijn eigen veroordeling".

bullet Aan het einde van de Mis worden wij op een missie gezonden om "van God te houden en Hem te dienen". En van de beste manieren om dit te doen is om van de Heer in onze naaste te houden en Hem te dienen. Wij kunnen doen zoals Maria die nadat zij Jezus bij de "Aankondiging" had ontvangen, Hem op bezoek naar haar nicht Elizabeth bracht. Het woord Mis komt van het Latijnse woord "Missa" wat gestuurd betekent zoals wij nu aan het einde van de Mis op missie worden "gestuurd". Het is goed om wat tijd te besteden aan het danken van de Heilige Drie-eenheid voor hun goedheid voor ons.

bullet Gebeden die we tijdens de Consecratie kunnen zeggen. (Jezus leerde deze gebeden aan de Heilige Faustina voor de Krans van de Goddelijke Genade die op Rozenkranskralen wordt gebeden. )

bullet "Eeuwige Vader wij bieden U het Lichaam en Bloed, Ziel en Goddelijkheid aan van uw Welbeminde Zoon onze Heer Jezus Christus in boetedoening voor onze zonden en die van de hele wereld"

bullet "Ter ere van Zijn bedroefde Lijden, heb genade met ons en de hele wereld"

bullet (Jezus vroeg aan Faustina om dit gebed om 3 uur te bidden, maar het is ook heel geschikt tijdens de Consecratie van de Mis. ) "U stierf Jezus, maar de bron van leven stroomde voort voor de zielen en een OCEAAN VAN GENADE opende zich voor de hele wereld. O Bron van Leven, onpeilbare Goddelijke Genade, omhul de hele wereld en stort uzelf uit op ons". "O Bloed en Water dat uit het Hart van Jezus stroomde als een bron van Genade voor ons, ik vertrouw op U"

Terug naar boven


Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare klapteller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site