Strona główna Niektóre przemyślenia Natura Trójcy Trójca w Naturze! Medytacje Różańcowe Aborcja? Aniołowie Cudowny Medalik
Mapa strony Antykoncepcja? Msza wyjaśniona Predestynacja?! Wielka Tajemnica! Czyściec? Lourdes Fatima

Oto krótkie wyjaśnienie Mszy (albo Eucharystii).

Wprowadzenie

Oto krótki ale dokładny opis wciąż nieznanego skarbu Rzymskokatolickiej Mszy. Msza to najbardziej potężna modlitwa na ziemi, ponieważ jest Modlitwą i Ofiarą Jezusa Chrystusa, BARANKA BOŻEGO na górze Kalwarii prawie dwa tysiące lat temu. Jego ofiara dokonuje się na ołtarzu pod postacią "Chleba i Wina". Na końcu Mszy możemy przyjąć Jezusa zmartwychwstałego do naszych dusz.

Ostatnio uaktualnione: 25. Październik

Zjawa od Jagnię od Bóg w WALIĆ 1879 rezygnować St Józef , Najświętsza Panna St John i pewien mnóstwo od Anioły
Duże

Rzeźby prezentujące 2-godzinne Objawienie Baranka Bożego w Knock w Irlandii, 21. sierpnia 1879r. razem z Świętym Józefem, Naszą Panienką, Świętym Janem Ewangelistą i mnóstwem Aniołów.


Najwyższa oferta Kolacja przy Dawid

Msza naszym Skarbem

Ofiara Baranka i Wieczerza

Ewa skradła Boży owoc z drzewa i dała go Adamowi, by zjadł i tak pomogła spowodować "Upadek" ludzkości. Ale w "Odkupieniu ", NOWY ADAM JEZUS poświęca (ofiaruje Ojcu) Boski OWOC (siebie) na DRZEWIE KRZYŻA na Kalwarii, a w Mszy Świętej, Jezus, NOWY ADAM i Boski OWOC, daje siebie Kościołowi, który jest NOWĄ EWĄ , aby ZJADŁA. Podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus najpierw ofiarował siebie Kościołowi, a następnego ranka został złożony na Drzewie Krzyża. U stóp Drzewa Krzyża Maryja, ludzka Nowa Ewa, złożyła Bogu Ofiarę z Jezusa, NOWEGO ADAMA, za grzechy ludzkości. Jezus we Mszy, złożył swoją JEDYNĄ Ofiarę Kościołowi, Mistycznej NOWEJ EWIE, by ofiarowała ją Ojcu aż do końca świata. Pod Drzewem Krzyża, Maryja złożyła Bogu ofiarę z Jezusa, tak jak Kościół składa Bogu ofiarę na Kalwarii we Mszy Świętej.

Najpotężniejsza modlitwa na ziemi i w Niebie!

Msza jest najpotężniejszą modlitwą jaka możemy odmówić. Możemy modlić się w każdej chwili i miejscu, ale podczas Mszy modlimy się do Boga, z Bogiem i w Bogu umierającym na krzyżu na Kalwarii prawie 2000 lat temu. W czasie "konsekracji" Mszy, Bóg przywołuje Wielki Piątek na ołtarzu. Podczas Mszy możemy ofiarować Bogu Ojcu cierpienia i Ofiarę Jezusa, który jest Barankiem Bożym, jako zadośćuczynienie za Grzechy Świata. Nieco później podczas Mszy, możemy przyjąć Jezusa zmartwychwstałego w Sakramencie Komunii Świętej ("Sakramenty powstaja, Sakramenty upadają", ojciec Józef Moran). Na Mszy wkraczamy do Nieba z Jezusem w obecności wszystkich Aniołów i Świętych, ponieważ On ofiarował siebie Ojcu w Wielki Piątek 2000 lat temu.

Spójrzmy krótko na główne etapy Mszy Świętej.

Żal.

Najpierw żałujemy za nasze grzechy.

grający 
na zwyżkęNa początku Mszy żałujemy za wszystkie nasze grzechy odmawiając "Spowiadam się" lub podobną modlitwę. Grzechy śmiertelne lub ciężkie (bardzo poważne grzechy) wymagają Sakramentu Spowiedzi, natomiast mniejsze lżejsze grzechy są nam odpuszczone dzięki szczerej modlitwie.

grający na zwyżkęNastępnie słyszymy "Słowo Boże" w Czytaniach Pisma, które nas wzmacniają, a ksiądz wyjaśnia je w swojej Homilii. W jego słowie Jezus jest naprawdę obecny i do nas przemawia

grający na zwyżkęNastępnie mamy Ofiarowanie, kiedy możemy ofiarować siebie i całą ludzkość (żyjących, umierających i dusze w Czyśćcu), zjednoczeni z chlebem i winem, danym Bogu przez księdza. Kropla wody, którą ksiądz dodaje do kielicha symbolizuje ofiarowanie siebie samych i całą ludzkość. Duch Święty wkrótce na "Konsekracji" zmieni chleb i wino w prawdziwe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, Ofiarę Kalwarii. .

grający na zwyżkęPo "Ofiarowaniu" następuje KONSEKRACJA, która oznacza poświęcenie. Na "Ofiarowaniu" daliśmy siebie samych Bogu, a teraz możemy zjednoczyć nasze samoofiarowanie z SAMOOFIAROWANIEM Jezusa na Kalwarii w Wielki Piątek. Modlimy się, by Duch Święty zmienił nasze serca i serca tych wszystkich, których ofiarujemy, w lepszych członków Mistycznego Ciała Chrystusa. Poprzez słowa księdza, Jezus zsyła Ducha Świętego, by zmienić chleb i wino w Jego Ofiarę siebie samego. Na Ostatniej Wieczerzy Jezus całkowicie ofiarował siebie i swoją mękę Ojcu, a teraz Konsekracja uobecnia Jego Samoofiarowanie (Siostra Faustyna w swoim Pamiętniku (nr 684) opowiada, jak widziała Jezusa na Ostatniej Wieczerzy w momencie konsekracji chleba i wina oraz widziała Jego całkowite zaofiarowanie siebie). Zazwyczaj pomocnik przy Ołtarzu potrząsa dzwonem, by pomóc nam skupić się na tym Wielkim Cudzie, a wszyscy obecni klęczą. Ciało i Krew Jezusa znajdują się teraz w dwóch oddzielnych naczyniach (Cyborium i Kielichu) na Ołtarzu, sugerując nam, że Krew Jezusa oddzieliła się od Jego Ciała, kiedy krwawił i umarł na krzyżu. Duch Święty pomaga nam zmienić swoje serca oraz serca tych, których wtedy ofiarujemy. To jest właśnie chwila wielkiego miłosierdzia dla świata. Możemy teraz zjednoczyć z Jezusem na krzyżu nasze codzienne dobre uczynki oraz cierpienia, aby nadać im większą moc i wartość przed Bożym trybunałem. Wielki cud Eliasza na Górze Karmel (zobacz 1. Księgę Królewską 18: 17-38), kiedy Ogień z Nieba strawił ofiarę, był symbolem tej części Mszy Świętej.

grający na zwyżkęPo "Amen" w odpowiedzi na modlitwę księdza "Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie", odmawiamy "Ojcze Nasz", aby posumować wszystkie nasze prośby. Powinniśmy pamiętać, że mówimy tę modlitwę w obecności Niebios. Na Ostatniej Wieczerzy Jezus prawdopodobnie odmówił "Ojcze Nasz" razem z Apostołami. Poprzez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, Jezus wypełnił każdą z siedmiu próśb wyrażonych w "Ojcze Nasz". Wyprosił nam przywilej nazywania Boga "NASZYM OJCEM" . Męka Jezusa była największą z modlitw, jakich nauczył On swych naśladowców. W swej Męce Jezus "Uświęcił" Imię swego Ojca. W swej Męce rozpoczął nadejście Królestwa Ojca (którym jest również Kościół). Pokazał nam, jak spełniać "WOLĘ" Boga, jak to dzieje się w Niebie. Poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, Jezus, który sam jest "CHLEBEM ŻYCIA", uobecnił się w Komunii Świętej jako "CHLEB POWSZEDNI" dla swoich naśladowców. Poprzez swoją Mękę otrzymał "Odpuszczenie NASZYCH WIN" i ŁASKI, których potrzebujemy, aby uwolnić się od "Pokuszenia" oraz "Zbawić ode złego". Na Mszy jesteśmy świadkami tego, jak Jezus wypełnia dla nas "Ojcze Nasz".

grający na zwyżkę ZNAK POKOJU Ksiądz teraz prosi nas o przekazanie sąsiadom "Znaku Pokoju", ale powinniśmy ofiarować go w naszych sercach zwłaszcza tym, którym w życiu nie wybaczyliśmy albo których nie lubimy.

grający na zwyżkę "Bierzcie i Jedzcie" Pierwszemu Adamowi powiedziano, żeby nie brał Bożego owocu z drzewa i nie jadł, a teraz Jezus, Człowiek-Bóg, jako NOWY ADAM daje ludzkości siebie, ponieważ jest BOSKIM OWOCEM z Krzyża. Pierwszy Adam musiał przekazać Ewie, żeby nie jadła owocu z drzewa (nie została jeszcze stworzona, kiedy Bóg powiedział Adamowi, żeby nie jadł z drzewa), a teraz NOWY ADAM mówi Kościołowi, który jest NOWĄ EWĄ, by "Brała i Jadła" NOWY OWOC, który nazywamy Komunią Świętą.

grający na zwyżkę Po modlitwie "Baranku Boży", ksiądz dodaje kawałek "Hostii" (Ciała Chrystusa) do Kielicha Jego Drogiej Krwi. To symbolizuje Zmartwychwstanie Jezusa i pokazuje, że Jezus jest obecny zmartwychwstały w Hostii i Kielichu. Możemy teraz przyjąć Jezusa "zmartwychwstałego" do naszych serc w Komunii Świętej. Święty Paweł w 1. Liście do Koryntian (11: 27-29) wydaje się wierzyć w prawdziwą obecności Jezusa w Komunii Świętej, ponieważ powiedział "kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej".

grający na zwyżkę Na końcu Mszy zostajemy wysłani na misję, by "kochać i służyć Panu". Najlepszym sposobem, by to czynić, jest kochać i służyć Panu w naszym bliźnim. Możemy naśladować Maryję, która po otrzymaniu Jezusa na "Zwiastowaniu", przywiodła Go do kuzynki Elżbiety. Słowo "Msza" pochodzi od łacińskiego "Missa", które oznacza "wysłany", tak jak teraz jesteśmy wysłani na misję na końcu Mszy. Dobrze jest poświęcić czas na dziękczynienie Trójcy Świętej za okazaną nam dobroć.

grający na zwyżkę Modlitwy, które możemy odmawiać podczas Konsekracji (Jezus nauczył Świętą Faustynę tych modlitw z Koronki do Miłosierdzia Bożego, która jest odmawiana na paciorkach Różańca).

grający na zwyżkę "Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata"

grający na zwyżkę "Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata"

grający na zwyżkę (Jezus poprosił siostrę Faustynę o odmawianie tej modlitwy o godzinie 3., ale jest ona również odpowiednia podczas Konsekracji Mszy)
"Jezu, Ty umarłeś, ale źródło życia wytrysnęło dla dusz i OCEAN MIŁOSIERDZIA otworzył się dla całego świata. Źródło Życia, niepojęte Miłosierdzie Boże, obejmij cały świat i przelej się na nas", "O Krwi i Wodo, które wypłynęły z Serca Jezusowego jako źródło Miłosierdzia dla nas, ufam wam".

Powrót na górę


Imię:
E-mail:Wymagany, by otrzymać odpowiedź!
Komentarze
Co myślisz
o tej stronie?
Bez komentarza
Zbyt długa
Nietrafiona
Nieciekawy wygląd