Heilig Hart van Jezus
Jezus de Nieuwe Adam
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
 Wereldcongres in Rome over Genade (engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
 1 De Blijde Mysteries
 2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
 Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
 De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
 De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd) (Engels)
 Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaringen van o.a. toegewijd Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap : een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 769 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Overpeinzingen over de natuur van de Drie-eenheid.

"Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, gelijk het was in het begin, nu en in alle eeuwen der eeuwen."

Inleiding

Dit is een licht theologisch artikel over de Natuur van de Drie-eenheid. Het is gebaseerd op katholieke theologie en is ontworpen om onze kennis over de natuur van de Drie-eenheid en de Drie Goddelijke Personen te verdiepen. Het theologische Mysterie van de Drie-eenheid is een Mysterie dat wij nooit kunnen begrijpen en het is hopelijk daarom dat wij alle Eeuwigheid zullen nodig hebben om naar hen te kijken!

Christenen geloven in "En God" en dat Hij ook tegelijkertijd "Drie Personen" is, zijnde Vader, Zoon en Heilige Geest (de Heilige Drie-eenheid) en dat elk van deze Drie Personen de "Ene en enige God" is ! We kunnen zeggen dat waar n lid van de Drie-eenheid aanwezig is, daar zijn ze op n of ander manier alle drie aanwezig.! De reden hiervoor is dat hoewel ze "Drie" verschillende Personen zijn, ze verenigd zijn als EN WEZEN. Onmogelijk? Nee, niet voor God! In de Bijbel zien we dat de profeet Jesaja (9: 5) zegt dat de beloofde Messias of "Christus" (wat betekent, "De Gezalfde" of de Redder) "Wonder Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, en Prins van de Vrede" zal genoemd worden. Dit vertelt ons dat de Messias de "Machtige God" zal zijn en impliceert ook dat de "Machtige God" ook "Wonder Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, en Prins van de Vrede" kan genoemd worden. Deze drie namen bevestigen ons dat God de Heilige Drie-eenheid is en dat Hij eerst en vooral En "(Machtige) God" is, maar Hij is ook tegelijkertijd de "(Eeuwige) Vader", de "Prins van de Vrede" (de Zoon van God) en de "Wonder Raadgever" (de Heilige Geest).


De Drie-eenheid in de Bijbel

Omdat de natuur van de Heilige Drie-eenheid zo moeilijk te begrijpen is, verkoos God om Zijn Drievuldige natuur geleidelijk aan de Mens te openbaren. In het Oude Testament was de eerste aanwijzing naar God als een Drie-eenheid in het boek van Genesis, hoofdstuk 1, het Scheppingsverhaal. Hier wordt naar de Vader verwezen als "God", naar de Zoon wordt verwezen in elke zinsnede "God Zei" omdat de Zoon ook gekend is als het "Woord van God" (zie Evangelie van Johannes (1:1-3) en het was door te "spreken" dat God schiep (zie ook Psalm 33: "Hij sprak: en het gebeurde" )) en naar de Heilige Geest wordt verwezen als "de Geest zweefde over de sombere Wateren".

In Genesis (1:26) zegt God "Laat ons de mens naar ons eigen evenbeeld maken, gelijkend op ons zelf " wat naar Gods Drievuldige natuur lijkt te verwijzen want anders zou God waarschijnlijk gezegd hebben: "Ik zal de Mens naar Mijn evenbeeld schapen". Na de val zei God: "Aanschouw, de mens is als n van ons geworden; hij kent goed en kwaad;. Hij mag de vrucht van de Boom des Levens niet nemen en eten, want dan zou hij eeuwig leven". (Genesis 3;22). In hoofdstuk 11 van datzelfde boek zegt God: "Kom, laat ons naar beneden gaan en hun taal verwarren, opdat zij elkaar niet kunnen begrijpen". (Genesis 11;7) De volgende aanwijzing naar Gods Drievuldige natuur vinden we in hoofdstuk 18 van Genesis, verzen 1-2: "God verscheen aan Abraham - hij (Abraham) keek naar boven en zag drie mannen die dichtbij stonden". Verderop in het Oude Testament staat er het hierboven reeds vermelde citaat van Jesajah Hoofdstuk 9, die de Drie-eenheid als n "machtige" God en ook als de drie goddelijke personen lijkt te noemen.

Frank Duff (stichter van het Legioen van Maria) schreef dat de eerste duidelijke vermelding van de Drie-eenheid in het Nieuwe Testament staat, en toepasselijk is dit tot Maria toen de Aartsengel Gabril haar vroeg om de Moeder van de Zoon van God te worden (lukas 1:35). Hij zei haar: "De Heilige Geest zal over u komen en de macht van de Allerhoogste (de Vader) zal u overschaduwen: en het kind dat u zal geboren worden zal heilig, de Zoon van God genoemd worden". De volgende openbaring van de Drie-eenheid in het Nieuwe Testament is bij de Doop van Jezus door Johannes de Doper in de rivier Jordaan (zie Markus 1:10-11) waar de "Hemelen openden en de Geest op Hem (de Zoon) neerdaalde als een duif: en een stem uit de Hemel (de Vader) zei, "U bent Mijn Geliefde Zoon". Deze gebeurtenis wordt herdacht in het eerste Mysterie van de Nieuwe "Lichtende Mysteries" van de Rozenkrans. In het Evangelie van Johannes, in het bijzonder hoofdstukken 14, 15, 16 en 17 spreekt Jezus veel over de verhoudingen tussen de Vader, Zichzelf (de Zoon) en de Heilige Geest. Hij vertelt Philippus (Johannes 14:9) "Hij die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien", en eerder in (Johannes 10:30) zei Hij: "De Vader en Ik zijn n". Om ons te tonen dat alle Drie Personen van de Drie-eenheid gelijk zijn aan elkaar, zei Hij in (Johannes 16:15) "Alles wat van de Vader is, is van Mij: daarom heb Ik gezegd dat Hij (de Heilige Geest) alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft". De Heilige Geest is zowel de Geest van de Vader als van de Zoon en Hij werd evenzeer gestuurd door zowel de Vader als de Zoon (zie Johannes (14:16)) " En ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Raadgever (de Heilige Geest) geven om eeuwig bij u te zijn" en Johannes (15:26) "wanneer de Raadgever komt, de Geest van de waarheid, die Ik naar u zal sturen van de Vader"). Jezus toont dat zowel de Vader als de Zoon de Heilige Geest zou sturen omdat Hij evenzeer de Geest is van beide van hen. Voor Jezus terug naar de Hemel opsteeg vernoemde Hij duidelijk de Drie-eenheid toen Hij Zijn volgelingen vertelde (Mattes 28:19) "Ga en maak volgelingen uit alle naties, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest". Door het Doopsel ontvangen wij de Heilige Geest en worden we opnieuw geboren . Wij worden tot Zusters en Broeders van Jezus gemaakt en daarom worden wij ook tot Kinderen van God gemaakt.

Terug naar boven


Hun Natuur

God heeft een Goddelijke Natuur, wat het menselijke begripsvermogen te boven gaat, maar godsdienstgeleerden proberen de natuur van de Drie-eenheid op deze manier uit te leggen. De Eeuwige Vader die wij de eerste Persoon van de Drie-eenheid noemen, is de Vrije Wil van de Drie-eenheid. Hij neemt de beslissingen. Hij heeft perfecte oneindige Kennis over Zichzelf en al Zijn Goedheid en deze kennis is zo diepgaand dat het de tweede Goddelijke Persoon van de Drie-eenheid is die wij de Zoon van God noemen. Zie Mattes (11:27) waar Jezus zei, "Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon". De Zoon is de Vaders Eeuwige ZelfKennis of anders gezegd, Hij is de Vaders enige Goddelijk "Vrucht" en die vrucht is de Kennis die Hij van Zijn eigen Goedheid heeft. De Vader is de Bron van die Kennis en die Kennis zelf is Zijn Zoon die Zijn enig voortgebrachte "Vrucht" is. Gelijkaardig zien wij dat ouders de bron van hun kinderen zijn en dat kinderen de vrucht zijn van hun ouders. De Zoon van God is de Vaders Eeuwige Vrucht en die Vrucht is de Vaders Eeuwige Kennis van Zijn eigen Goedheid. De Zoon van God is de Goddelijke "Vrucht van de kennis van Goed (en kwaad). Vergelijk met Genesis (2:9). Er is natuurlijk geen kwaad in God, maar God kent nog steeds de natuur van kwaad, maar Hij kan niets kwaad doen omdat Zijn natuur Oneindige Goedheid is. Het kwaad dat God kent zit in Zijn schepsels, (kwade geesten of mensen) die Hem verwerpen. De Zoon van God is Gods Zelfkennis. De Zoon van God ziet de oneindige goedheid, (nederigheid, vrijgevigheid, zachtheid, genade, onbaatzuchtigheid enz.) in de Vader en brandt van oneindige Liefde voor Hem en de Vader die de perfecte kennis van Zijn eigen goedheid ziet in de Zoon BRANDT van dezelfde oneindige liefde voor de Zoon en dat oneindige vuur van "Liefde" tussen de Twee is zo diepgaand dat het de Derde Goddelijke Persoon is van de Drie-eenheid Die de Heilige Geest wordt genoemd. Godsdienstgeleerden zeggen dat de Heilige Geest de atmosfeer van Liefde is die eeuwig wordt voortgebracht tussen de Vader en de Zoon.

Terug naar boven


De relatie tussen de Drie Personen

Laat ons kijken of wij een beter begrip kunnen krijgen van deze theorie. Laat ons eerst proberen te zien waarom de Vaders "Zelfkennis" de persoon van de Zoon is. God heeft de mens naar "Zijn Evenbeeld" gemaakt dus door naar de menselijke natuur te kijken kunnen wij meer te weten komen over God. Stel u dan voor alsof een persoon perfecte kennis had van een andere persoon. Om perfecte kennis van een andere persoon te hebben had die in zekere zin moeten geprobeerd hebben om die andere persoon te zijn, hij had gedurende het hele leven van die andere persoon met die persoon moeten zijn, en dat is niet alles, hij had binnenin die persoon moeten zijn om kennis te hebben van elke gedachte, elk gevoel en elke beslissing van die persoon. Wij zien dan dat hoe meer wij een andere persoon kennen dat we een kopie van die persoon kunnen worden. Psychiaters en Raadgevers leren hun patinten zo goed mogelijk kennen om in zekere zin hun patint proberen te zijn, en dan zijn zij beter in staat om de problemen van hun patinten vanuit hun standpunt te zien. Kennis van iemand helpt ons zoals een kopie van hen te worden. De Vader heeft Zichzelf altijd "Gekend", Hij heeft altijd perfecte oneindige Kennis gehad van Zichzelf en die Kennis van Zichzelf is Zijn Zoon Die de perfecte Kopie of evenbeeld is van God.

Terug naar boven


Gods Liefde voor ons

En van de meest verbazingwekkende dingen die Jezus ooit zei is (johannes 15:9) "Zoals de Vader mij heeft Liefgehad, zo heb Ik u ook Liefgehad". De reden hiervoor is omdat wij weten dat de Vader ONEINDIGE liefde heeft voor de Zoon, hetgeen betekent dat Jezus ONEINDIGE liefde heeft voor ieder Menselijk Wezen dat ooit bestaan heeft. Bovendien, omdat de Vader en Jezus "En" zijn, weten wij dat de Vader ook deze zelfde ONEINDIGE liefde heeft voor ons en dat deze ONEINDIGE liefde de Heilige Geest is. De Heilige Geest is Gods Geest van Genade. Jammer genoeg gaat deze Liefde tussen de Vader en ons bijna altijd in n richting, voornamelijk van Hem naar ons!. Maar hoe meer wij Jezus in ons hart hebben, des te meer zullen wij samen met Jezus deze Liefde naar de Vader beantwoorden. Jezus is "de WEG" om God Lief te hebben en wij volgen die Weg het best door de kruisen die we tijdens ons leven tegenkomen te aanvaarden.

Het is de moeite waard om te herdenken dat, omdat God perfecte kennis heeft van elk van ons, dat Hij bijna elk van ons "is" meer dan wij onszelf "zijn". Hij kent al ons lijden en onze vreugde en verdraagt ze misschien meer dan wij (zie Handelingen 9:4-5 "Saul, Saul! Wat vervolgt gij Mij?" waar Jezus bij Saul klaagt over de vervolging die Hij Zelf voelt in Zijn eigen volgelingen door de schuld van Saul.) Misschien behoedt Hij ons dikwijls voor het voelen van het volledige gewicht van ons lijden. Hij geeft ons zo vele genaden om ons te helpen om onze lasten in het leven te dragen. God kent ons zo goed dat Hij voelt alsof wij delen van Zijn eigen Lichaam zijn, het "Mystieke Lichaam van Christus". God zit in de kern van ons bestaan en wij zitten aan de buitenkant! Hij is de Wijnstok, wij zijn de ranken, en Hij handhaaft ons bestaan! Indien Hij niet in ons zou zijn, zouden wij niet "Zijn". Hij is de machine die alle schepsels in leven houdt! Hij houdt zelfs de demonen en de "verlorenen" in stand omdat Hij te veel van hen houdt om hun bestaan te vernietigen, maar jammer genoeg kunnen zij nooit meer Zijn Liefde voelen en Zijn Gerechtigheid eist hun straf. Omdat zij Hem verworpen hebben, zou Hij hen eigenlijk moeten verwerpen, maar dat zou betekenen dat zij het "leven", het "bestaan", "alles en iedereen (inclusief henzelf)" voor altijd zouden verliezen en dat is het ergste dat een "intelligent wezen" kan overkomen.

Terug naar boven


Het plan van de Drie-eenheid voor de Redding van de Mensheid

Wij weten dat de eerste man "Adam" (de zoon van God) de val en dood van de hele Mensheid veroorzaakte toen hij de "vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad" ontving en at, en dat die vrucht deel werd van zijn menselijk lichaam of natuur. Maar zelfs nog voor Adam zondigde had de Heilige Drie-eenheid een gelijkaardig maar tegenovergesteld plan voorzien om de mensheid te redden en om de val om te keren. Dat plan was van de NIEUWE ADAM Jezus, de EEUWIGE ZOON VAN GOD naar de Aarde te sturen om ons te redden. Hij nam een menselijk lichaam in Zijn eigen Goddelijke NATUUR op zodat Hij, die de Goddelijke "Vrucht van de Kennis van Goed en Kwaad" is, op de DODE BOOM van het KRUIS zou genageld worden om te STERVEN. Door dat te doen gaf Hij EEUWIG LEVEN aan de HELE Mensheid. Anders gezegd, de eerste man ontving de "vrucht" en veroorzaakte de "val" en dan later ontving de "(goddelijke) Vrucht" een "Man" en veroorzaakte de "Redding". De Tweede persoon van de Drie-eenheid wordt ook "De Eeuwige Wijsheid" van God genoemd omdat het woord "Wijsheid" "kennis van goedheid" betekent. Hij is de Eeuwige Kennis van Gods goedheid. Nadat de Zoon van God de mensheid had verlost, zond de Heilige Drie-eenheid op Pinksterzondag de Heilige Geest om in het hart van de mens te wonen zodat de mensheid de Kinderen van God zou kunnen worden.

Terug naar boven


De drie Personen

Het feit dat God drie personen, maar enkel En God is, en dat elk van deze drie personen de Ene God is, is voor mensen onmogelijk te begrijpen, en er is geen voorbeeld in de Natuur dat ooit exact deze toestand zou kunnen weerspiegelen omdat niets in de Natuur drie dingen en n ding tegelijkertijd is. Mensen lijken echter meer op God dan enig ander schepsel want de bijbel zegt dat God de mens schiep "naar Zijn Evenbeeld" (Genesis 1:58;3), dus om de natuur van God de Schepper beter te begrijpen zullen we Hem soms vergelijken met de "mens", het schepsel.

In het Oude Testament vroeg Mozes aan God om hem Zijn Naam te zeggen en God antwoordde: "IK BEN DIE IK BEN" of eenvoudig: "IK BEN" (zie Exodus 3:14) wat de Joden dan verkortten tot "YAHWEH" uit angst en respect voor Gods Heilige Naam. Iedere Persoon van de Drie-eenheid draagt deze naam van God zoals Jezus aantoonde (zie Johannes 8:28 en misschien ook in 18:5,6) toen Hij zei: "IK BEN HIJ". Jezus paste de Goddelijke naam toe op Zichzelf. De Heilige Drie-eenheid is het enige wezen dat het recht heeft om te zeggen "IK BEN" of "IK". Wij kunnen enkel zeggen, "ik ben" of "ik" omdat Hij ons uitvond als unieke individuen. God is de grote IK en elk van ons is slechts een minuscuul kleine "ik". Het is enkel wegens Gods verbazingwekkende Goedheid en Genade dat ieder van ons kan zeggen: "ik ben". Genade is wanneer je iets goeds geeft dat niet verdiend werd en Gerechtigheid is wanneer het iets goed of slecht is dat eerlijk werd verdiend, maar wanneer wij denken aan Gods goedheid naar ons in dit leven en dan hopelijk het eeuwig geluk in het volgende, beseffen wij dat Gods natuur GENADE is.

Wij bestaan enkel omdat God bestaat en Hij gaf ons het VERBAZINGWEKKENDE GESCHENK van BESTAAN aangezien God Zelf de bron is van alle Bestaan. Wij verdienen niets van God in dit leven of in het volgende. Hij is de Eeuwige "IK BEN" of het Eeuwige " Heden". Alle Tijden, Verleden, Heden en Toekomst bestaan in Hem. Wanneer n van de Drie personen van de Drie-eenheid "ik" zegt dan verwijst die "ik" in zekere zin ook naar de Ene Drie-eenheid want de Drie-eenheid is het ENE onverdeelde WEZEN. Eender waar een Persoon van de Drie-eenheid is, daar zijn in zekere zin alle Drie Personen ook. In het algemeen openbaart het gelaat van een mens zijn identiteit, dus zal ook Gods Identiteit helemaal aan ons geopenbaard worden in de Hemel in het Zaligmakende (gezegende) "Visioen" wanneer wij het luisterrijke "Gezicht" van de Drie-eenheid zullen zien maar hier op aarde zouden wij moeten proberen het Gezicht van de Zoon van God te zien in onze medemens en in de Bijbel.

Terug naar boven


De Vader

Zoals het "Onze Vader" gebed dat Jezus Zijn volgelingen leerde ons vertelt, woont de Eeuwige Vader "in de Hemel" en Hij is de "Vrije Wil" (Hij die beslist) van de Drie-eenheid. Dit is ons duidelijk omdat wij in dat gebed zeggen: "Uw Wil geschiede". Jezus toonde ons in Zijn Leven op aarde dat Hij gekomen was om de "Wil" te doen van de Vader die Hem stuurde. God gaf ons het geschenk van onze "vrije wil" die ons in staat stelt om keuzes en beslissingen te maken ter ere van onze Hemelse Vader omdat Hij zo veel respect voor ons heeft. Dat geschenk geeft ons een groter gevoel van onze eigen individualiteit, maar het is een angstaanjagend geschenk want het geeft ons eeuwige macht over het lot van onze onsterfelijke zielen.

De Beslissingen die wij in het leven maken bepalen ons Eeuwig lot. De Vader is de "Vrije Wil" van de Drie-eenheid dus Hij neemt de beslissingen. Dit kan oneerlijk lijken ten opzichte van ons totdat wij nadenken over hoe wij zelf beslissingen nemen. Wij gebruiken drie dingen wanneer wij beslissingen nemen. Wij gebruiken wat wij weten (onze kennis in ons verstand), wij gebruiken ook wat wij willen (verlangen of liefde in ons hart), en wij gebruiken onze "Vrije Wil" om de beslissing te nemen. Zo gebeurt het ook bij God, de Heilige Drie-eenheid maakt al hun "Beslissingen" gebruik makend van hun Oneindige Kennis (de Zoon), hun oneindige Liefde (de Heilige Geest) en hun Oneindige Vrije Wil (de Eeuwige Vader). Dus iedere Beslissing is eigenlijk een Drievuldige gezamenlijke inspanning. Wij kunnen zeggen, Zij weten, Zij hebben lief en Zij beslissen. In het "Onze Vader" vragen wij de Vader om de beslissing "Vergeef ons onze schulden" te nemen. God vergeeft ons door de verdiensten van Zijn Zoons lijden en dood. De Vaders "Wil" voor ons wordt altijd gemotiveerd door Zijn oneindige Liefde voor ons, dus wij behagen Hem zeer wanneer wij onze "vrije wil" gebruiken om Zijn "Wil" te doen en te aanvaarden. Hij is de Vader van Genade. Hij ging akkoord om ons alles te geven wat we hebben en waarvan wij niets verdienen. Onze gehoorzaamheid naar de Vader zou moeten gebaseerd zijn op VERTROUWEN in Zijn Goedheid en Zijn brandende Liefde voor ons.

Terug naar boven


De Zoon van God

De Zoon van God is de Tweede Persoon van de Drie-eenheid en Hij wordt "de Eeuwige Wijsheid van God" en "het Woord van God" genoemd. De meest ongelooflijke gebeurtenis in de geschiedenis van het Menselijke geslacht gebeurde ongeveer 2000 jaar geleden toen Hij een menselijke natuur aannam en de mens "JEZUS van Nazareth" werd. Deze gebeurtenis wordt de "Incarnatie" genoemd. De naam "Jezus " betekent "God redt". Hij werd een mens op aarde van vlees, bloed en botten zoals wij om voor onze zonden te boeten en om ons te tonen hoe wij MENS moeten zijn! Wij zouden nooit zelf voor onze zonden kunnen boeten omdat zelfs de kleinste zonden de oneindige Majesteit van God beledigen. De Zoon van God is de "Wijsheid van God" en het woord "Wijsheid" komt van het Latijnse woord "video" wat "zien" betekent. Een "wijs" persoon is iemand die in zijn geest goedheid "ziet" of "weet". Bij het nemen van een beslissing kunnen zij de goede keuze zien of weten.

De Zoon van God is Gods Eeuwige "Kennis" van Zichzelf en vermits God de oneindige "Goedheid" is, wordt de Zoon de "Eeuwige Wijsheid van God" genoemd. De Heilige Johannes noemde Hem het "Woord van God" en "Woord" heeft hier een veel grotere betekenis dan ons menselijk begrip van "woord", maar het is er nog steeds mee verbonden. "Woord" komt hier van het Griekse woord "LOGUS" hetgeen kan vertaald worden als de "Geest" van God. Onze menselijke woorden komen uit onze winkel van kennis in onze Geest en zij drukken onze gedachten uit, wij "denken" in "woorden". Onze woorden laten ons toe om onze "gedachten" te communiceren en Gods "Woord" laat Hem toe Zijn "Gedachten" te communiceren. Zijn "Gedachten" schenken leven en bestaan aan schepsels! Een persoons gedachten en woorden komen uit hun winkel van kennis en Gods gedachten en woorden komen uit Zijn Eeuwige "Kennis " in Zijn "Geest". Het "Woord van God" wordt de "Geest" van God genoemd. Onze geest is waar we iets "denken", "inbeelden" of "weten". De Geest van God is waar God "Denkt", "Zich inbeeldt", of "Weet". Gods "Woord" drukt Gods "Gedachten", "Inbeelding" en "Kennis" uit. Als God een nieuw voorwerp of wezen zou willen uitvinden en schapen, zou Hij dat ogenblikkelijk in het bestaan kunnen denken, inbeelden, weten of noemen.

Deze woorden, "Denken", "Inbeelden" en "Weten" hebben bijna dezelfde betekenis. Iets "Denken" zou kunnen betekenen "in uw Geest naar kijken", "Inbeelden" zou kunnen betekenen "een zichtbaar beeld in uw Geest maken" en "Weten" kan misschien betekenen "in detail in uw Geest zien". Het is misschien nauwkeuriger te zeggen dat God een voorwerp in bestaan "WEET". Gods Eeuwig Woord kan een naam "Verbeelden" voor een uitvinding en die "naam" kan dan werkelijkheid worden! De hele schepping en alle wezen die bestaan, leven en bestaan in de "Verbeelding" van God! De hele schepping is een HERSENSPINSEL van Gods VERBEELDING! Enkel wanneer God "kennis" heeft van een nieuwe uitvinding dan kan het bestaan. Misschien "benoemt" God geestelijk voorwerpen tot bestaan. De Mens kan enkel onbekende voorwerpen die bestaan benoemen. Misschien als God een planeet zou willen schapen zou Hij die planeet in bestaan kunnen inbeelden door eenvoudigweg haar naam te bedenken of "uit te spreken". Hij zou perfecte kennis hebben van ieder atoom dat Hij er in zou steken, Hij zou er van houden en dan zou Hij met Zijn Vrije Wil met haar bestaan instemmen, en dus zou ze bestaan.!. Maar God kan een oneindig aantal van Universums of schepsels (engelen, mensen of eender wat) in een flits in het bestaan "weten". Psalm (33;6) zegt "Door het woord van de Heer werden de Hemelen geschapen, en door de adem uit Zijn mond alle Sterren" en later lijn;9 zegt "Hij sprak en het gebeurde". Het "Woord van God is Levend en actief" zoals de brief naar de Hebreeuwen, (4:12) zegt en Hij doet schepsels leven.

Terug naar boven


Onze Redding door de ZOON VAN GOD

Wanneer wij zondigen, verwerpen wij eigenlijk God, dus als wij door onze "vrije wil" of beslissingen God verwerpen, dan zou het rechtvaardig zijn dat God ons zou verwerpen, maar wanneer twee personen mekaar totaal verwerpen zou het rechtvaardig zijn om geschenken die zij elkaar gegeven hadden terug te vorderen, dus vermits wij God niets gegeven hebben, hebben wij niets van Hem terug te vorderen, maar vermits Hij ons alles gegeven heeft zou Hij ons hele Bestaan kunnen terugvorderen en vernietigen voor alle Eeuwigheid, en dat is slechter dan de Hel. In de Hel zullen wij billijk van Gods aanwezigheid beroofd worden indien wij Hem hebben verworpen. Er was een Held nodig die omwille van ons zou kunnen lijden onder de verwerping door God, maar toch overleven en "OPSTAAN " uit de doden. JEZUS de ZOON van GOD is die Held. Zie het "Boek der Wijsheid( 18:14-24) welk een voorspelling is over het zenden van JEZUS het "Woord van God" naar de Aarde om de Mensheid te redden: "Toen vreedzame stilte was gaan liggen over alle en de nacht was reeds voor de helft voorbij, sprong uw almachtige Woord van de Koninklijke Troon in de Hemel naar beneden zoals een (....) en uwe Majesteit werd gegraveerd op de Diadeem op Zijn Hoofd."

Het "lijden" van Jezus was een boetedoening tot God voor de zonden van de hele Mensheid, maar WIJ zouden ons lijden en goede daden met Zijn "Lijden" aan de Vader moeten aanbieden in boetedoening voor ONZE zonden en de ZONDEN van de Wereld. De beste manier en tijdstip om dit te doen is tijdens de katholieke Mis. Tijdens de Mis, vanaf de "Wijding" van brood en wijn in het LICHAAM en BLOED van Jezus op de Calvarieberg (door de Heilige Geest door de woorden van de aangestelde priester) tot de "Lam Gods" gebeden, kunnen wij ons lijden en goede daden verenigen door Jezus, met Jezus en in Jezus " als boetedoening voor ONZE zonden en de zonden van de Wereld" (uit de gebeden van de krans van de "Goddelijke Genade" die onze Heer aan de Heilige Faustina onderrichtte, Zij zijn heel geschikt voor dit deel van de Mis, maar kunnen wanneer dan ook gebeden worden). De Heilige Geest maakt onze "Redding" van tweeduizend jaar geleden onzichtbaar aanwezig op het altaar onder de verschijning van Brood en Wijn. Jezus de Zoon van God heeft ons zo lief dat Hij Zichzelf aanwezig maakt "Verrezen uit de doden" in Zijn "Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid" in de Heilige Communie opdat wij Hem in ons hart kunnen ontvangen. Wij kunnen Hem ook bezoeken en tijd met hem doorbrengen in eender welke katholieke kerk waar Hij aanwezig is in het Tabernakel.

Terug naar boven


Genade en Gerechtigheid

Gerechtigheid is verdiend en Genade is iets goed dat onverdiend is. Goddelijke Gerechtigheid is wat wij "Verdienen", maar Jezus de Zoon van God aanvaardde Goddelijke Gerechtigheid omwille van ons en zo werd Hij onze "Goddelijke Genade". Hij heeft voor ons het Eeuwig Leven verkregen en ieder geschenk en genade dat wij van onszelf nooit zouden kunnen "Verdienen", wat wij ook doen. Tweeduizend jaar geleden gaf Pontius Pilatus twee mensen wat zij niet verdienden. Aan de beruchte misdadiger " Bar-abbas" wiens naam ironisch genoeg "zoon van-de vader" betekent, gaf Pilatus een volledige Amnestie, een geweldige daad van genade, maar aan Jezus de Echte "Zoon van de Vader" gaf Pilatus het grootste onrecht in de geschiedenis van de mensheid toen hij Hem tot lijden en dood veroordeelde. Jezus nam de plaats van Barabbas in zodat Barabbas en ieder van ons echt een eeuwige zoon of dochter van God zou kunnen worden. Barabbas symboliseerde elk van ons en Jezus nam onze plaats in en dus is Hij het die ons aan het Einde der Tijden zal Beoordelen. In de parabel van de Verloren zoon die Jezus vertelde (zie Lukas 15:11-32) zou het kalf, dat de vader voor het feestmaal gedood had na de terugkeer van de eigenzinnige zoon, een beeld kunnen zijn van Jezus waarvan de Eeuwige Vader toestaat om op Calvarieberg geofferd te worden, en die aanwezig is in het Brood des Levens tijdens het Feestmaal van de Mis voor ons, de eigenzinnige kinderen van God.

Terug naar boven


De Heilige Geest

De Heilige Geest is de "Band van Liefde" tussen de Vader en de Zoon. God heeft perfecte liefde voor Zichzelf omdat Hij Zelf "Oneindige Goedheid" is en Hij houdt van Zichzelf op een oneindig onzelfzuchtige manier. Door alle Eeuwigheid brandde God van deze oneindige "Liefde" voor Zichzelf, maar Hij wilde Zijn overstromende Liefde en Geluk met anderen delen dus besloot Hij "schepsels" (hoofdzakelijk Engelen en mensen) uit te vinden die in staat zouden zijn om die liefde ook te kunnen ontvangen en te delen. Daarbij besliste Hij hen naar Zijn eigen evenbeeld te maken, het beeld van de Drie-eenheid, elk van hen met de bekwaamheden om te weten, te beslissen en lief te hebben.

Terug naar boven


De Heilige Geest en Maria

De Heilige Geest vormde Jezus, Die het Hoofd van Zijn Kerk is, door Maria bij de Aankondiging en Hij gaat verder met het vormen van de rest van de leden van het Mystieke Lichaam van Jezus (de Kerk ) door Maria. Wij zouden onszelf door Maria aan Jezus moeten geven en zij zal ons voorbereiden om beter de genaden van de Heilige Geest te ontvangen zodat Jezus veel gemakkelijker en vollediger zal gevormd worden in onze harten. Maria is de Echtgenote van de Heilige Geest en dus heeft zij een grotere Band met Hem dan enig ander schepsel. Wanneer God menselijke echtgenoten samenbrengt worden zij "n vlees" en dus moeten Maria en de Heilige Geest in grote mate En Geest worden. Maria is een symbool van wat de Kerk op een dag zal zijn in de Hemel. Zoals haar zal ze zondevrij en Maagd zijn. Zondevrij en maagd omdat ze totaal gezuiverd zal zijn van alle zonde en ontrouwheid. Maria is de menselijke "Nieuwe Eva" omdat zij de nieuwe "Zondevrije Maagd" is (zoals Jezus) die, door de "engel", God geloofde en gehoorzaamde.

Adam en Eva waren ook zondevrije maagden tot zij de engel-slang Satan geloofden en ongehoorzaam waren aan God. Maria werd de "Middelares van alle Genaden" voor de mensheid toen zij aan Gods Wil gehoorzaamde. Eva hielp zonde te brengen in het menselijke geslacht door Adam; Maria helpt om de Genaden van de Heilige Geest in het menselijke geslacht te brengen door haar voortdurend gebed tot haar Zoon Jezus. Hij is de NIEUWE ADAM en de bron van alle Genaden die wij van de Heilige Geest ontvangen. De duivel gebruikte Eva om zijn overwinning van de zonde te verkrijgen en dus wil God dat wij Maria (de Nieuwe Eva) gebruiken om onze overwinningen op elke zonde te bekomen door de Genaden van de Heilige Geest. Er is een soort van potische gerechtigheid in het model van de Redding. Maria is de geestelijke "Moeder van alle Levenden" en dus is zij de Moeder van onze zielen en zij wil helpen om Jezus in onze harten te vormen in overeenstemming met de Wil van God en door de gaven te gebruiken van de Heilige Geest haar Goddelijke Echtgenoot.

Terug naar boven


De Heilige Geest en de Kerk

De Kerk is de "Bijeenkomst" van alle ware aanhangers van Jezus. Ze is ook de NIEUWE Mystieke EVA omdat zij de "BRUID" van Jezus de NIEUWE ADAM is en zij is de "Moeder van alle Levenden" omdat zij de Genaden heeft die wij nodig hebben voor onze redding. Door de Kerk wast de Heilige Geest de "Erfzonde (en alle aanwezige zonde)" weg in het Sacrament van het Doopsel en indien wij Hem toestaan zal Hij ons in de andere Sacramenten van de Kerk zo veel geschenken en genaden geven tijdens ons leven, om ons te helpen meer zoals Jezus te worden zodat Jezus zal toenemen en wij afnemen", zodat het niet langer "wij zijn die leven maar Christus die in ons leeft". Jezus beval ons "Heb God en uw naaste lief" en "heb een ander Lief zoals Ik u heb Liefgehad", maar wij beseffen dat wij dit enkel kunnen doen als de Heilige Geest Jezus in onze harten vormt.

Wij zouden voortdurend de Heilige Geest moeten vragen om Jezus in onze harten te vormen. De Heilige Geest kan ons voortdurend zuiveren en wijden indien wij Hem toestaan. Hoe meer Jezus in onze harten wordt gevormd, des te meer zal de Brandende Liefde van de Heilige Geest voor de Vader en al Zijn schepsels daar ook aanwezig zijn. Het idee van Jezus die in onze harten gevormd wordt betekent dat onze harten meer gezuiverd en gevormd worden tot kopies van het Hart van Jezus zodat we meer met Hem verenigd worden en van Hem houden. Tijdens Zijn leven op aarde als Mens ontving Jezus de Volledigheid van de Heilige Geest bij Zijn Doopsel (onderdompeling) in de Rivier de Jordaan. Zijn doopsel in het water symboliseerde Zijn onderdompeling (doopsel) in lijden op het Kruis waar Hij voor ons de vergiffenis voor onze zonden verkreeg en voor ons de genaden van de Heilige Geest verdiende die wij iedere dag nodig hebben om zonde te overwinnen.

De Catechismus van de katholieke Kerk citeert Sint Gregory Nazianzus die zei dat het Oude Testament de tijd was van de openbaring van dequot;Vader" en het Nieuwe Testament is de tijd van de Openbaring van de "Zoon" en van de "Heilige Geest". Het geweldige wonder van de Profeet Elijah op Berg Carmel toen hij vuur van God aanriep en God een allesverterend vuur uit de Hemel naar beneden stuurde dat het offer op het altaar verzwolg, wordt verondersteld een voorspelling te zijn over God die de Heilige Geest stuurt met Pinksteren (zie Handelingen 2:1-11) over de vroege Kerk. Het is ook een symbool van de "Wijding" in de katholieke Mis waar de Heilige Geest het Brood en Wijn in het Lichaam en Bloed van Jezus op de Calvarieberg verandert. Gods Heilige Geest is de Geest van Liefde. Indien wij God verwerpen zal Hij onze beslissing respecteren en ons op een plaats zetten waar wij van Hem afgesneden zijn en Zijn Oneindige Liefde niet kunnen voelen. Die plaats wordt de Hel genoemd omdat Gods liefdevolle aanwezigheid daar niet gevoeld wordt. De Heilige Geest daalde op Pinksterzondag neer op de apostelen en Onze-Lieve-Vrouw en die dag wordt beschouwd als de verjaardag van de "Kerk" omdat het de dag is dat de Kerk het "Mystieke Lichaam van Christus" de "Levensadem" ontving. Het Heilige Hart van Jezus staat in brand met de Liefde van de Heilige Geest voor de Vader en voor IEDER van ons, Zijn schepsels. Wij zouden aan Maria moeten vragen om voor ons te bidden tot Jezus zodat Hij de Vader zal vragen om de Heilige Geest in onze harten te sturen om Jezus meer en meer in ons hart te vormen.


Korte Samenvatting

Om het bovenstaande samen te vatten kunnen we zeggen dat de Vader het "IK BESLIS" (Vrije Wil) is van de Drie-eenheid, de Zoon is de "IK WEET" (Zelfkennis) van de Drie-eenheid en de Heilige Geest is de "IK HOU VAN" van de Drie-eenheid. De "IK" staat voor elk lid van de Drie-eenheid Die de ENE GOD is. Elk van de Drie Personen van de Drie-eenheid heeft een Goddelijke Wil, een Goddelijke Kennis en Goddelijke Liefde. Misschien is de Goddelijke Wil in elk van Hen de Aanwezigheid van de Vader en de Goddelijke Kennis is de Aanwezigheid van de Zoon en de Goddelijke Liefde is de Aanwezigheid van de Heilige Geest. Jezus zei (zie Johannes 10:38), "de Vader is in Mij en Ik ben in de Vader".

Terug naar boven


Besluit

We kunnen nooit helemaal het Mysterie van de Drie-eenheid begrijpen. Voor het begin van onze tijd en de schepping was God alleen en Hij stroomde over van Oneindige Liefde voor Zichzelf toen Hij besliste Zijn Liefde te delen met schepsels die Hij zou "Uitvinden" in het Bestaan. Misschien heeft God ons in alle Eeuwigheid reeds gekend en zeggen wij "Uitvinden" om ons beter te helpen begrijpen. Hopelijk zullen wij in alle Eeuwigheid naar onze God staren, Hij is niet ergens in de Schepping, de Schepping is ergens in Hem. Hij maakte de Schepping zo groot en zo lang geleden om ons te helpen te begrijpen hoe GROOT en hoe OUD Hij is. Geen schepsel, zelfs niet de grootste heilige of engel, kon voor zijn bestaan verdiend hebben om uitgevonden en geschapen te worden. Noch kunnen wij in ons korte leven ooit het EEUWIGE LEVEN verdienen, want wat kunnen wij ooit doen in ons korte leven, ook al is het honderd jaar, om te verdienen om in de Hemel te leven gedurende altijddurende Miljoenen en Miljoenen jaren? Voor Hij schiep bestonden wij niet, dus we konden niet verdienen om uitgevonden of geschapen te worden.

GENADE, wat "onverdiend" betekent is God's natuur, en zoals een ongelooflijke Kerstman is onze Hemelse Vader de echte Vader Kerstmis en Hij wil ons het verbazingwekkende geschenk van Eeuwig Leven geven en wij kunnen dat geschenk ontvangen door de Zoon van God omdat Hij ons Eeuwig Leven is. Het geschenk van Eeuwig Leven werd op Goede vrijdag aan de Echte Kerstboom, Zijn Zoon's Kruis gehangen en is beschikbaar voor het hele Menselijke geslacht, maar wij moeten heel goed zijn en moeten altijd berouw hebben en onze zonden opbiechten om het te ontvangen. Onze Hemelse "Vader Kerstmis" wil ons elke dag van ons leven Geschenken geven in de enorme geschenken van de vele "Genaden" die beschikbaar zijn in de Sacramenten van de katholieke Kerk voornamelijk Zijn Zoon in de Heilige Communie. God geeft ons iedere dag van ons kort leven 24 uren en wij haten het meestal om tijd door te brengen met Hem. Wanneer wij beseffen hoeveel onze Hemelse Vader van ons "Houdt" dan is het elke dag Kerstmis! En zoals de Kerstman de verstoten Rudolf koos, het "Rendier met de rode neus" om zijn Slede te leiden zo "werpt onze Hemelse Vader de machtigen van hun tronen en verheft de Nederigen" (zie Lukas 1:52). Deze Goedheid van God noemen wij de "GODDELIJKE GENADE". Zijn Heilig Hart brandt van Liefde voor ons, maar wanneer wij zondigen doorboren wij Zijn Hart zoals een kroon van Doornen, maar wij doorboren ook Zijn Hart als wij niet Geloven dat Hij van ons Houdt ongeacht hoe goed of slecht wij zijn. Indien je van iemand houdt en die persoon gelooft niet dat je van hem of haar houdt dan voel je pijn in je hart, wel, zo is het ook met God. Indien wij Hem door onze zonden verwerpen zullen wij voor alle Eeuwigheid zonder Hem moeten leven, maar als wij goed zijn Zullen wij eeuwig met Hem kunnen Leven.

Om de Heilige Drie-eenheid beter te leren kennen, zouden wij aan MARIA de Moeder van JEZUS moeten vragen om ons te helpen. Zij is de unieke Moeder van de Zoon, de Echtgenote van de Heilige Geest en de perfecte Dochter van de Eeuwige Vader. Zij keek naar haar Zoon en wist dat Hij de Zoon van God was, en door naar Hem te luisteren en na te denken over Hem leerde zij de hele Drie-eenheid beter kennen dan enig andere mens zou kunnen. De Dienaar van God Frank Duff legt haar relatie naar de Drie-eenheid heel goed uit in het handboek "Legioen van Maria". Wij zouden ook dikwijls moeten nadenken over de "Menswording" en "het Lijden" van Jezus, het feit dat God Mens werd om te lijden en te sterven voor onze zonden. God wist dat toen Hij de Mens Vrije wil gaf, dat Hij hem een heel zelf-vernietigbare macht gaf maar God heeft zo veel Liefde en Respect voor "de Mens" dat Hij hem de Vrije keuze wou geven om Zijn Liefde te beantwoorden of niet. Als de "Mens" God verwerpt, dan verdient hij het om alles te verliezen wat God hem gegeven heeft, ook het onvoorstelbare "geschenk" van het "bestaan". Om ons "Zijn" te verliezen, of om niet meer te bestaan, is het meest angstaanjagende vooruitzicht ooit. In de hel bezit een persoon nog steeds zichzelf. Maar God gaf ons Vrije Wil in de hoop dat wij zullen kiezen om van "Hem" te Houden en dan op een dag in Zijn overstromende Geluk delen. Zoals St Paulus zegt in de Eerste Korinthiërs 2:9 "Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, noch is het ooit in het Hart van de Mens binnengegaan wat God heeft voorbereid voor diegenen die van Hem Houden.".

Indien u niet katholiek bent leer dan alstublieft meer over de katholieke Kerk en het christendom door het lezen van de Catechismus van de katholieke Kerk.


GEBED VOOR EERHERSTEL
De Heilige Aartsengel Michael leerde dit gebed aan de kinderen te Fatima


"Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest
Ik bewonder U diepgaand
En ik bied U het Kostbaarste Lichaam aan
Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Jezus Christus
aanwezig in alle Tabernakels van de wereld in schadeloosstelling
voor de Schandalen, Heiligschennissen en Onverschilligheden
waardoor Hij wordt beledigd. Door de
oneindige verdiensten van Zijn Allerheiligst Hart en het Onbevlekte Hart van Maria
vraag ik U om de bekering van arme zondaren"Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare klapteller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site