Heilig Hart van Jezus
Jezus de NIEUWE ADAM
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
  Wereldcongres in Rome over Genade (Engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
  1 De Blijde Mysteries
  2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
  Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
  De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
  De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd -Engels)
  Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaring van toegewijde Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap voor een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 589 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken (Engels)
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Het Vagevuur

De katholieke Kerk leert ons dat er drie plaatsen zijn waar wij door God gestuurd kunnen worden als wij sterven. Wij kunnen naar de Hemel gestuurd worden indien wij op het moment van de dood reeds gezuiverd werden van onze zonden. Jammer genoeg kunnen we naar de Hel gestuurd worden indien wij God tijdens ons leven hebben verworpen en geweigerd hebben om berouw te hebben voordat we sterven, of wij kunnen naar een tijdelijke plaats van lijden gestuurd worden, het Vagevuur, waar onze zielen gezuiverd worden van de schade die ze hebben opgelopen door onze zonden. Iedere zonde die begaan wordt beschadigt en vervormt onze ziel zodat we wanneer we sterven niet geschikt zijn om in de ONEINDIG HEILIGE AANWEZIGHEID VAN GOD binnen te treden. Onze zielen zijn met andere woorden niet "Geheiligd" op het ogenblik van onze dood, tenzij we een heilige zijn!

We kunnen in dit leven geheiligd worden door dagelijkse boetedoening, door eender welk lijden te aanvaarden dat God op ons pad stuurt, en door gebed en zelfkastijding. GOD de Vader is onze SCHEPPER, GOD de Zoon is onze REDDER en GOD de Heilige Geest is onze HEILIGMAKER. Heiliging is het werk van de Heilige Geest en door gebed, zelfkastijding, boetedoening en lijden kunnen wij Hem vragen om ons te heiligen en in Zijn genade zal Hij dat voor ons stap voor stap doen. ENKEL JEZUS DOOR ZIJN LIJDEN EN DOOD HEEFT DE MENSHEID BEVRIJD, MAAR ZE BELISSEN ZELF OF ZE DIE BEVRIJDING WILLEN AANNEMEN.. Door Zijn lijden heeft Jezus ons VERLOST maar Hij heeft ons niet geheiligd. Hij heeft natuurlijk voor ons de genaden verdiend om geheiligd te worden, maar dat is een afzonderlijk proces naar onze redding. De mate van Gerechtigheid of Genade waarmee wij zullen behandeld worden als we sterven hangt van onszelf af en hangt ook af van hoe genadig we zelf geweest zijn tijdens ons leven. Jezus zegt in Zijn Zaligsprekingen: (zie Matteüs 5:7) "Gezegend zijn zij die genadig zijn, want zij zullen GENADE ontvangen. Alle Zaligsprekingen lijken op het volgende leven van toepassing te zijn. Wanneer wij sterven en wij zijn berouwvol over onze zonden en wij zijn heel genadig en vergevingsgezind geweest tijdens ons eigen leven, zullen we veel genade ontvangen. Als wij niet heel genadig waren zullen wij van God veel Gerechtigheid ontvangen en voor een bepaalde tijd naar het vagevuur gestuurd worden. In het "Onze Vader" zeggen wij "Vergeef ons... .. ZOALS ook wij vergeven" en niet "INDIEN wij vergeven"!

Veel mensen hebben wanneer zij sterven berouw over hun zonden omdat zij meer schrik hebben om naar de hel te gaan dan dat ze spijt hebben van hun zonden. Dit is verkeerd omdat wij echt enkel spijt over onze zonden zouden moeten hebben omdat zij God gekwetst hebben en we zouden er met plezier moeten voor lijden! Ons berouw is onvolmaakt en God kan ons geen volledige genade geven en recht naar de Hemel sturen. Denk aan iemand die heel veel slecht gedaan heeft in zijn leven, misschien moorden enz... wel, wanneer deze persoon sterft kan die misschien heel goed berouw hebben om zijn "eigen vel te redden" van de hel, en ook met een beetje spijt over zijn zonden, en God zal in Zijn Genade zijn spijt aanvaarden en hem redden, maar omdat zijn berouw niet volmaakt is is hij nog steeds onderhevig aan de Goddelijke Rechtvaardigheid in het vagevuur. Het vagevuur herinnert er ons aan de wij niet vrij zijn om wat voor kwaad dan ook te doen in dit leven en dan enkel berouw te hebben als we sterven en recht naar de hemel gaan. Hoewel God niemand naar het Vagevuur wil sturen, eist Zijn Rechtvaardigheid het. Jezus zei: (zie Matteüs 7:1-2) "met de mate gij meet, zult gij gemeten worden" en dat betekent dat ons eigen persoonlijk oordeel geleid zal worden door de mate in welke wij in ons leven Genade getoond hebben. De H. Paulus zegt in Romeinen (14:10 en 12) "Wij zullen allen voor de troon der Gerechtigheid van God staan" en "elk van ons zal zich moeten verantwoorden tegenover God". Wij geloven niet dat God graag straft, maar wij weten dat Hij Rechtvaardig is en ons fair zal behandelen net zoals de zielen en demonen die naar de hel gestuurd worden ook fair behandeld worden. Als God ons naar de hel stuurt dan zullen onze dierbaren in de Hemel God's Gerechtigheid loven omdat God totaal Rechtvaardig of Eerlijk is.

Maar God is geen God die mensen graag doet lijden, Hij zou ons liever vergeven dan ons te veroordelen maar dat hangt van ons af. Het lijkt dat Jezus naar het vagevuur leek te verwijzen toen Hij zei "weest welgezind met uw aanklagers voordat u naar de rechtszaal gaat want anders zullen ze u in de gevangenis werpen en gij zult daar niet uitkomen totdat u de laatste penning zal betaald hebben" (zie Matteüs 5:26). In het oude Testament van de Maccabeërs (zie 2 Macc 12:42) is er een geval waar een offer werd gebracht voor dode soldaten zodat hun zonden volledig zouden vergeven worden en ze Genade zouden ontvangen. De zielen in het Vagevuur kunnen niet voor zichzelf bidden omdat zij onder de Gerechtigheid van God staan, maar wij kunnen voor hen bidden en God zal hen genade schenken. Katholieken kunnen naar het Sacrament van de Biecht gaan waar Jezus ons onze zonden vergeeft, maar waar Hij ook onze ziel begint te genezen van de schade die zonde ons heeft berokkend en zo maakt Hij ons sterker zodat we minder verbonden zijn aan de zonde en er dus minder tijd in de hel moeten voor doorbrengen. Wij kunnen de rozenkrans of de Krans van Goddelijke Genade bidden voor de zielen in het Vagevuur en het is heel krachtig voor hen, of de allerbeste manier om hen te helpen is door een Mis op te dragen voor hen hetgeen betekent dat het Offer van Jezus op de Calvarieberg bijna 2000 jaar geleden in hun belang aan de Vader kan aangeboden worden.


Het Zonnestelsel en het Vagevuur!

De heldere zon in de lucht doet me denken aan de Hemel waar onze Hemelse Vader woont en Zijn gelaat is zo glorierijk en helder dat ik in dit leven niet naar Hem zou kunnen kijken of ik zou sterven. En de planeet Aarde is waar ik nu woon maar de Maan doet me denken mij aan onze tijd in het Vagevuur! Waarom? Omdat het vagevuur een plaats is die korter bij de Hemel is, zoals de Maan korter bij de Zon staat. De Maan is een springplank naar de Zon en het Vagevuur is een springplank naar de Hemel! De zielen in het Vagevuur worden gezuiverd door het Vuur en Licht van de Heilige Geest in de Hemel en de Maan is verlicht door de stralen van de Zon die erop neervallen. De Maan lijkt van zwart naar wit te gaan net zoals de zielen in het Vagevuur gezuiverd worden van zwart naar de witheid van heiligheid! De Maan heeft een donker schaduwachtig effect en het herinnert me aan het Vagevuur waar de zielen wachten op hun dag dat ze het volle Licht van de Hemel mogen binnengaan. Ik denk dat de 3 astronomische lichamen onze reis naar de Hemel symboliseren.


DE KRANS VAN GODDELIJKE GENADE

(Jezus vroeg St Faustina om deze gebeden vooral voor de STERVENDEN te bidden. Het wordt gewoonlijk gebeden met de kralen van een rozenkrans. )

De openingsgebeden van de Krans van Goddelijke Genade.

Het Kruisteken

Wij beginnen en beëindigen deze gebeden door het maken van het Kruisteken met ons rechterhand van ons voorhoofd naar onze navel en van de linkerschouder naar de rechterschouder terwijl we zeggen "In de naam van de Vader (raak voorhoofd aan) en de Zoon (raak navel aan) en de Heilige (raak linkerschouder aan) Geest (raak rechterschouder aan) Amen". Dan kunnen we het onderstaande 3-uur gebed bidden( dit gebed is facultatief voor de Krans ) gevolgd door een "Onze Vader" een "Weesgegroet" en de "Geloofsbelijdenis der Apostelen"

DRIE-UUR GEBED

(Jezus vroeg aan St Faustina om dit gebed om 3 uur (namiddag) te bidden.)

"U stierf Jezus, maar de bron van leven stroomde voort voor de zielen en een OCEAAN VAN GENADE opende zich voor de hele wereld. O Bron van Leven, onpeilbare Goddelijke Genade, omhul de hele wereld en stort Uzelf uit op ons". "O Bloed en Water dat uit het Hart van Jezus stroomde als een bron van Genade voor ons, ik vertrouw op U"

Denk er aan dat het elk uur drie uur is ergens in de wereld.

Het Onze Vader

Onze Vader,

Die in de hemelen zijt,

Geheiligd zij Uw Naam,

Uw rijk kome ,

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren ,

En leid ons niet in bekoring,

Maar verlos ons van het kwade.Amen


Het Weesgegroet

Wees gegroet Maria,

vol van genade,

De Heer is met U,

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus,

Heilige Maria,

Moeder Gods,

Bid voor ons arme zondaars, nu

en in het uur van onze dood. Amen.


De Geloofsbelijdenis van de apostelen

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het Lichaam; het eeuwig leven. Amen.


Op de grote kralen zeggen wij dit gebed:

"Eeuwige Vader, wij bieden U het Lichaam en Bloed, de Ziel en Goddelijkheid van uw welgeliefde Zoon onze Heer Jezus Christus, in boetedoening voor onze zonden en die van de hele wereld"

Dan op elk van de tien kleine kralen zeggen wij:

"Door Zijn bedroefde passie wees ons en de hele wereld genadig"

We herhalen dat proces van grote kraal en tien kleine kralen voor de vijf tientjes in de rozenkrans. Beëindig de vijf tientjes (de volledige rozenkrans) met drie keer dit gebed

Heilige God,

Heilige Almachtige,

Heilige Onsterfelijke,

Heb GENADE met ons,

en de Hele Wereld. Amen

Maak het Kruisteken om af te sluiten.


DE WERELD HEEFT GENADE NODIG

Als men GENADE vraagt, krijgt men GENADE

Als men geen GENADE vraagt, krijgt men RECHTVAARDIGHEID
Google

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare teller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site