Heilig Hart van Jezus
Jezus de Nieuwe Adam
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
 Wereldcongres in Rome over Genade (engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
 1 De Blijde Mysteries
 2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
 Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
 De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
 De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd) (Engels)
 Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaringen van o.a. toegewijd Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap : een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 769 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Het Heilig Hart van Jezus

H. Claude la Colombiere H. Margaretha Maria Alacoque

De H. Claude la Colombičre

De H. Margaretha Maria Alacoque
Apostel van Heilig Hart van Jezus (1647 – 1690)

H. Margaretha Maria Alacoque

De H. Margaretha Maria Alacoque werd geboren op 22 juli 1647 in L'Hautecour, Frankrijk, in de provincie Burgundy als dochter van Claude Alacoque en Philiberte Lamyn. Als kind studeerde ze bij de Arme Klaren in Charolles. Toen ze net 8 jaar oud was stierf haar vader, wat haar gezin in moeilijke omstandigheden bracht die nog erger werden door toedoen van hebzuchtige familieleden. Van haar 11de tot haar 15de was ze door reumatieke koorts aan het bed gekluisterd. Rond die tijd ontwikkelde ze een grote toewijding tot het Heilig Sacrament en maakte ze een belofte aan Onze-Lieve-Vrouw dat ze zichzelf aan een religieus leven zou toewijden. Margaretha bleef toegewijd aan het Heilig Sacrament en Christus maakte Zijn aanwezigheid aan haar bekend. Later schreef ze: "Op dat moment verlangde ik er enkel naar om geluk en troost te zoeken in het Heilig Sacrament."

Op 25 mei 1671 trad ze op 23 jarige leeftijd toe tot de Orde van "Maria Visitatie" in Paray-le-Monial. Tijdens de retraite ter voorbereiding van haar kloostergelofte kreeg ze een visioen van Jezus waarin Hij haar zei: "Aanschouw de wonde in mijn zijde die je voor nu en altijd tot je woonplaats zal maken." Op 6 november 1672 legde ze haar geloftes af en nam ze de religieuze naam Maria aan. Later verscheen Onze Heer aan haar om haar te gelasten met de missie om de toewijding aan Zijn Heilig Hart te verspreiden. Ze deed dit met de hulp en onder begeleiding van haar Geestelijke Begeleider en biechtvader, Jezuďet Pater Claude La Colombière. Hij had zelf ook veel te lijden en was door de Kerk heilig verklaard. Onze Heer bleef in visoenen aan haar verschijnen en op 27 december 1673, de feestdag van de H. Johannes de Evangelist, toen ze voor het Heilig Sacrament neerknielde, kreeg ze een visioen waarin Onze Heer haar zei dat ze de plaats van de H. Johannes bij het Laatste Avondmaal moest innemen, en dat ze als Zijn instrument zou dienen. Jezus openbaarde Zijn Heilig Hart als teken van Zijn liefde voor de mensheid terwijl Hij zei: "Mijn goddelijke Hart brandt zo van liefde voor de mensheid ... dat het niet langer de vlammen van zijn brandende liefdadigheid kan vasthouden en ze via jou wereldwijd moet verspreiden." Ze beschreef dat Zijn Hart in vuur en vlam stond en omhuld was met een doornenkroon. Onze Heer vertelde haar dat de vlammen Zijn liefde voor de mensheid voorstelden, en de doornen waren de zondige aard en ondankbaarheid van de mens. Jezus deelde haar mee dat het haar missie was om toewijding tot Zijn Allerheiligst Hart te bewerkstelligen, en Hij openbaarde haar twaalf beloften aan hen die dit zouden doen.

Het volgende anderhalf jaar had ze nog drie visioenen waarin Jezus haar onderwees in een toewijding die bekend moest worden als de Negen Vrijdagen. Christus inspireerde Margaretha Maria ook om het Heilig Uur in te stellen en de Heilige Communie te ontvangen op de eerste Vrijdag van elke maand. In de laatste openbaring op 16 juni 1675 verzocht de Heer dat een feestdag van eerherstel aan Zijn Heilig Hart diende ingesteld te worden op de vrijdag na het octaaf (periode van 8 dagen) van Sacramentsdag (Corpus Christi). Margaretha Maria vertelde haar overste, Moeder Overste de Saumaise over haar visioenen en werd met minachting behandeld. Het werd haar verboden om de religieuze devoties die haar in de visioenen werden gevraagd uit te voeren. Ze werd ziek van de spanning en haar overste, die een goddelijk teken verwachtte, beloofde om de visioenen van Margaretha Maria te geloven als zij genezen werd. Margaretha Maria bad en genas, en haar overste kwam haar belofte na. Binnen het klooster was er echter een groep die skeptisch bleef. Haar overste droeg Margaretha Maria op om haar ervaringen voor te leggen aan godsdienstgeleerden, maar ze werden als zinsbegoochelingen afgeschilderd. Twee jaar voor de dood van Margaretha Maria werd in Paray-le-Monial de kerk van het Heilig Hart gebouwd. Toewijding tot het Heilig Hart van Jezus is wereldwijd verspreid. De H. Margaretha Maria stierf op 17 oktober 1690. Terwijl ze het Laatste Sacrament ontving zei ze: "I heb niks anders nodig dan God en mezelf te verliezen in Hart van Jezus". In 1920 werd ze door Paus Benedictus XV heilig verklaard. De toewijding tot het Heilig Hart van Jezus werd in 1765 door Paus Clement XIII officieel erkend en goedgekeurd, 75 jaar na de dood van Margaretha Maria. Margaretha Maria werd in maart 1824 door Paus Leo XII eerbiedwaardig verklaard en ze werd op 18 september 1864 door Paus Pius IX zalig verklaard. De inhuldiging van het Feest van het Heilig Hart van Jezus gebeurde in 1856 en Margaretha Maria werd in 1920 door Paus Benedictus XV heilig verklaard.

Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus

De twaalf beloftes van het Heilig Hart
door Onze Heer gegeven aan de H. Margaretha Maria Alacoque

1. Ik zal hen alle genaden geven die zij nodig hebben voor hun leven.
2. Ik zal vrede brengen in hun gezin.
3. Ik zal hen troosten in alle nood.
4. Ze zullen toevlucht vinden in Mijn Hart tijdens het leven en vooral in het uur van de dood.
5. Ik zal hen overvloedig zegeningen schenken in alles wat ze doen.
6. Zondaars zullen in Mijn Hart de bron en oneindige oceaan van barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig de grote volmaaktheid bereiken.
9. Ik zal de huizen zegenen waar het beeld van Mijn Heilig Hart wordt geplaatst en vereerd.
10. Ik zal de priesters de gave geven om de meest versteende harten te beroeren.
11. De naam van zij die deze toewijding verspreiden zal in Mijn Hart geschreven staan en hij zal nooit uitgewist worden..
12. Ik beloof u in de overmatige barmhartigheid van Mijn Hart, dat zijn Almachtige liefde aan allen die op de Eerste Vrijdag van Negen opeenvolgende maanden
de Communie ontvangen de eindgenade van boetvaardigheid zal verlenen;
zij zullen niet in Mijn ongenade sterven, noch zonder de Sacramenten te ontvangen;


DE KRANS VAN GODDELIJKE GENADE

De openingsgebeden van de Krans van Goddelijke Genade.

Het Kruisteken

Wij beginnen en beëindigen deze gebeden door het maken van het Kruisteken met ons rechterhand van ons voorhoofd naar onze navel en van de linkerschouder naar de rechterschouder terwijl we zeggen "In de naam van de Vader (raak voorhoofd aan) en de Zoon (raak navel aan) en de Heilige (raak linkerschouder aan) Geest (raak rechterschouder aan) Amen". Dan kunnen we het onderstaande 3-uur gebed bidden( dit gebed is facultatief voor de Krans ) gevolgd door een "Onze Vader" een "Weesgegroet" en de "Geloofsbelijdenis der Apostelen"

DRIE-UUR GEBED

(Jezus vroeg aan St Faustina om dit gebed om 3 uur (namiddag) te bidden.)

"U stierf Jezus, maar de bron van leven stroomde voort voor de zielen en een OCEAAN VAN GENADE opende zich voor de hele wereld. O Bron van Leven, onpeilbare Goddelijke Genade, omhul de hele wereld en stort Uzelf uit op ons". "O Bloed en Water dat uit het Hart van Jezus stroomde als een bron van Genade voor ons, ik vertrouw op U"

Denk er aan dat het elk uur drie uur is ergens in de wereld.

Het Onze Vader

Onze Vader,

Die in de hemelen zijt,

Geheiligd zij Uw Naam,

Uw rijk kome ,

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren ,

En leid ons niet in bekoring,

Maar verlos ons van het kwade.Amen


Het Weesgegroet

Wees gegroet Maria,

vol van genade,

De Heer is met U,

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus,

Heilige Maria,

Moeder Gods,

Bid voor ons arme zondaars, nu

en in het uur van onze dood. Amen.


De Geloofsbelijdenis van de apostelen

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het Lichaam; het eeuwig leven. Amen.


Op de grote kralen zeggen wij dit gebed:

"Eeuwige Vader, wij bieden U het Lichaam en Bloed, de Ziel en Goddelijkheid van uw welgeliefde Zoon onze Heer Jezus Christus, in boetedoening voor onze zonden en die van de hele wereld"

Dan op elk van de tien kleine kralen zeggen wij:

"Door Zijn bedroefde passie wees ons en de hele wereld genadig"

We herhalen dat proces van grote kraal en tien kleine kralen voor de vijf tientjes in de rozenkrans. Beëindig de vijf tientjes (de volledige rozenkrans) met drie keer dit gebed

Heilige God,

Heilige Almachtige,

Heilige Onsterfelijke,

Heb GENADE met ons,

en de Hele Wereld. Amen

Maak het Kruisteken om af te sluiten.


DE WERELD HEEFT GENADE NODIG

Als men GENADE vraagt, krijgt men GENADE

Als men geen GENADE vraagt, krijgt men RECHTVAARDIGHEID


Terug naar bovenGoogle

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare klapteller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site