Heilig Hart van Jezus
Jezus de NIEUWE ADAM
Als u werkelijk van iemand houdt en zij weigeren te geloven dat u van hen houdt of zij verwerpen uw liefde voor hen dan voelt u veel pijn in uw hart. Hoe slecht iemand ook is, het Hart van Jezus BRANDT van oneindige LIEFDE voor hen maar Zijn Hart is met doornen doorboord door onze zonden, ondankbaarheid en door mensen die niet geloven dat HIJ VAN HEN HOUDT.
Heilige Faustina Kowalska
Heilige Bernadette van Lourdes
Het Pictogram van de drievuldigheid door Rublev
Heilige Catherine Laboure
Heilige Faustina
(Zie Conferenties over de Goddelijke Genade)
Heilige Bernadette & Lourdes
gestorven 1879!
De Drie-eenheid
Heilige Catherine & de Wonderdadige Medaille
gestorven 1876!
Maria's Hart brandt ook van Liefde voor u en het werd doorboord door een Lijdenszwaard door haar Zoons' lijden voor zonden, ongeloof en ondankbaarheid.

Onbevlekt Hart van Maria
Maria de Nieuwe Eva
Engels Italiaans Pools Nederlands Chinees Duits Spaans Portugees Frans Russisch
18 07 2008 Nieuws
 
INHOUD
 Home
  Conferenties Goddelijke Genade Dublin (Engels)
  Wereldcongres in Rome over Genade (Engels)
  Wat is de Zondag van Goddelijke Genade?
 Het grote Geheim!
 
Adam en Eva en de Rozenkrans
  1 De Blijde Mysteries
  2 De Lichtende Mysteries
 3 De Droeve Mysteries
 4 De Glorierijke Mysteries
  Een verklaring van de Katholieke Mis (Eucharistie)
 De Engelen
  De Wonderdadige Medaille
  Fatima
 Lourdes
 De Drie-eenheid in de NATUUR!
  De natuur van de Drie-eenheid
 Heilig Hart van Jezus
 Wat is Vagevuur?
 Voorbestemming?
 Anticonceptie?
 Pro-leven
 De Katholieke Kerk
 Katholieke Bijbel
 Rijmpje over Heroïne (werd ons toegestuurd -Engels)
  Linkpagina
 
Een beetje humor!
 Stof tot nadenken
 
Andere websites
  Catechismus van de katholieke Kerk
 Onvoorstelbare bijna-doodservaring van toegewijde Atheïst Howard Storm!
 Website van de Cenaclo Gemeenschap voor een zeer succesvol wereldwijd drugs-rehabilitatiecentrum
 TV NETWERK van het EEUWIGE WOORD. Katholieke TV is 24u/24u beschikbaar in Ierland en Groot-Brittanië op SKY-channel 589 en in Europa, Canada, de V.S. enz. op bepaalde Netwerken (Engels)
 
Blogs
  Medjugorje
 
Afbeeldingen op deze site!

Verschijning van Jezus het Lam van God binnen ten westen van Ierland 1879
Drievuldigheid in Aard
Engel Licht
Wonderbare Medaille
Maan, Aarde en de Zon!

Overpeinzingen op de Droeve Mysteries van de Rozenkrans met verwijzingen naar Adam en Eva.

Wij kunnen de Rozenkrans beginnen door het opzeggen van de "Apostolische Geloofsbelijdenis" gevolgd door het "Onze Vader" , drie maal het "Weesgegroet" en éénmaal het "Glorie zij de Vader".

Klik hier voor de tekst van deze openingsgebeden.


I. De Doodstrijd van Jezus in de Tuin van Gethsemane

Matteüs 26;36-46 Feestdag: Heilige donderdag en Goede vrijdag-ochtend(
zie ook Marcus 14; 32-51, Lukas 22; 39- 53 en Johannes 18; 1- 12)

De doodstrijd van Jezus in de Tuin van Gethsemane

Jezus gaat met Zijn 11 leerlingen naar Gethsemane (wat olijfpers betekent) om door Satan verleid te worden en te bidden. Zijn ziel is "bedroefd tot de dood toe". De diepe wonde van Zijn verraad door Judas, welke totaal onnodig was voor onze Redding, doorboort Zijn ziel. Zijn drie dierbaarste volgelingen vallen in slaap en stellen Hem teleur. In tegenstelling tot Adam die zijn vrije wil gebruikte om niet aan God te gehoorzamen, gebruikte Jezus altijd Zijn vrije wil om aan God te gehoorzamen, zelfs tot de dood op het kruis. Misschien wordt Hem nu alle zonden van de Mensheid getoond, sinds de val van Adam tot het Einde van de Wereld omdat Hij voor hen allemaal gaat Boeten. Misschien wordt Hem ook het lijden getoond dat Hij zal doorstaan tijdens Zijn Passie en wordt Hem ook een idee gegeven van de ondankbaarheid van de Mensheid voor Zijn toekomstig lijden en van Afscheuringen binnen de Katholieke Kerk die Zijn Mystieke Lichaam is. (zie Visioenen van Gezegende Anna Catherina Emmerich). Misschien krijgt Hij ook een idee van alle mensen in de toekomst die Hem en Zijn Oneindige Liefde zullen verwerpen. Voor hen zal Zijn lijden tevergeefs zijn. Waarlijk, zoals een Olijf die samengedrukt en uitgeperst wordt, stromen Zijn Bloed en Zweet in grote druppels uit Zijn Lichaam terwijl Hij onuitsprekelijke angst en pijn doorstaat. Zijn angst en pijn worden veroorzaakt door de mensen voor wie Zijn lijden tevergeefs zal zijn. Judas, van wie Hij zo veel hield, verraadt Hem met een kus en de menigte die door de hogepriesters gestuurd werd arresteert, ondervraagt en foltert Hem en zij en de hogepriesters doen hem ongelofelijk lijden. Veel mensen beseffen niet dat onze "vrije wil" ons enkel grote eeuwige macht over onszelf geeft. Jezus gebruikt Zijn vrije wil om aan Zijn Vader te Gehoorzamen en dit Mysterie leert ons het enorme belang van Gehoorzaamheid aan God's Wil.


Oude Olijfbomen in de Tuin van Gethsemane
Heden, in de Tuin van Gethsemane op de Berg van Olijven tegenover de Stad Jeruzalem staan er drie 2000 jaar oude Olijfbomen die daar moeten gestaan hebben tijdens de nacht dat Jezus er ging bidden.II. De Geseling van Jezus aan de zuil

Matteüs 27;26 Feestdag: Goede Vrijdag-ochtend(zie ook Marcus 15; 15-51, Lukas 23; 16 en Johannes 19;1)

De Geseling van Jezus aan de zuil

De Romeinse Wet stond niet toe dat de hogepriesters Jezus ter dood veroordeelden behalve omwille van Godsdienstige redenen. Zij zijn bang om Hem zelf te veroordelen wegens Zijn groot aantal aanhangers, dus verzinnen ze valse politieke aantijgingen tegen Hem en sturen Hem naar Pontius Pilatus, de Romeinse Gouverneur om veroordeeld te worden. Zelfs Pilatus kan hun kwaad opzet doorzien en ziet dat Jezus onschuldig is, maar de menigte die door de priesters bijeengeroepen en beïnvloed werd, eist de dood van Jezus. Pilatus geeft hen de keuze tussen "Jezus" of "Barabbas" maar zij eisen de vrijlating van Barabbas die een beruchte misdadiger was. Verbazend genoeg betekent de naam "Bar-abbas" "Zoon van-de Vader". Wij zien dat Jezus zijn plaats inneemt zodat Hij en de ganse mensheid Eeuwige zonen en dochters kunnen worden van onze Hemelse Vader, en Barabbas is een symbool voor elk van ons. Aan Jezus gaf Pilatus het grootste onrecht in de geschiedenis van de Mensheid en aan Barabbas gaf hij een geweldige daad van Genade. Door dit Onrecht te ontvangen, maakte Jezus onvoorstelbare Genade beschikbaar voor elk van ons. Om de bloeddorstige bende tevreden te stellen, beveelt Pilatus dat Jezus gegeseld moet worden aan de zuil. Jezus verdraagt deze foltering van Zijn Heilig Lichaam omdat sinds Adam de mensheid met haar lichaam zondigt. Zijn hele Lichaam, voorkant en achterkant waren bedekt met diepe geselwonden. Zij geselden HEM tot HIJ bijna dood was en zij uitgeput waren.


III. De Kroning van Jezus' hoofd met doornen

Matteüs 27;27-30 Feestdag; Goede Vrijdag-ochtend(zie ook Markus 15; 16-17, Lukas 23;16 en Johannes 19;2-3)

Jezus gekroond met Doornen

De Romeinse Soldaten maken Jezus van de zuil los, kleden Hem in een paarse vod en zetten een verschrikkelijke Kroon van Doornen op Zijn Hoofd. Zij plaatsen Hem op een nagemaakte troon en een hele cohorte van soldaten beledigt en bespot Hem. Zij folteren Zijn gekroond Hoofd met slagen van het Riet. "Gegroet koning der Joden" zeggen zij, knielend in spotternij tot de Koning van Hemel en Aarde. Nadat Adam zondigde vertelde God hem dat de grond "Doornen" zou voortbrengen door zijn schuld, dus aanvaardde Jezus die de Koning van Genade is om deze doornenkroon op Zijn hoofd te verdragen voor het belang van Adam en de hele Mensheid. Jezus vertelde iemand dat Zijn vijanden Zijn Hoofd, maar Zijn vrienden Zijn Hart met Doornen kroonden. De doornen rond Zijn Hart dat BRANDT van LIEFDE voor ons zijn erger omdat zij het Lijden zijn dat Hij voelt wanneer wij zondigen of wanneer wij weigeren te geloven dat Hij van ons Houdt of wanneer wij ondankbaar zijn voor wat Hij voor ons gedaan heeft.


IV. De Kruisdraging naar de Calvarieberg

Matteüs 27;31-34 Feestdag; Goede Vrijdag (zie ook Markus 15; 20-23, Lukas 23; 26- 32 en Johannes 19; 16- 17)

Jezus draagt het Kruis naar de Calvarieberg

Pilatus stelt nu Jezus aan de Menigte voor zeggende: "Aanschouw de Man", maar Jezus is zelfs nauwelijks herkenbaar als zijnde menselijk. Pilatus hoopt dat zij medelijden met Jezus zullen hebben bij het zien van Zijn verschrikkelijk lijden, maar zij schreeuwen luid:"Kruisig Hem Kruisig Hem". Pilatus discussieert met de menigte, maar wanneer zij dreigen hem aan Caesar aan te geven, levert hij Jezus aan hen uit om gekruisigd te worden op het Kruis. Jezus moet nu het dode houten Kruis dat op een boom lijkt naar de levensloze steenheuvel van Calvarie dragen, waar het in het onvruchtbare gesteente wordt geplaatst om Hem, de HEER DES LEVENS te kruisigen om het Eeuwig Leven aan de Wereld te kunnen geven. De naam Calvarie betekent "Plaats van de Schedel" en Gezegende Anna Catherina Emmerich zei dat in haar visioenen de Heuvel op een grote schedel leek en ook dat de schedel van Adam daar diep onder de oppervlakte van de Aarde begraven was. Door de last van dit Kruis naar de Calvarieberg te dragen droeg Jezus de zonden van de hele Mensheid. Zijn Kruis is de Nieuwe Boom des levens voor de Mensheid. Zoals Adam van de Boom des levens in het Paradijs verbannen werd naar de Aarde, die de plaats van dood voor de ganse mensheid is, zo moest Jezus de nieuwe Boom des levens dat Zijn Kruis was, naar Calvarie brengen, de Plaats van Zijn dood. Adam werd verwijderd van de Boom des levens, maar de Nieuwe Adam bracht de Boom des levens terug naar de Mensheid. Jezus valt meerdere keren op Zijn reis omdat wij op onze reis door het leven zo dikwijls in zonde hervallen. Maria de Nieuwe Eva ontmoet Hem langs de weg en helpt en steunt Hem met haar Liefde.


V. De Kruisiging van Jezus

Matteüs 27;35- 56 Feestdag; Goede vrijdag-ochtend (zie ook Markus 15; 24-41, Lukas 23;33-49 en Johannes 19;18-30)

A ) Jezus ons Hoofd

Jezus Is Gekruisigd

Zoals wij reeds hebben gezegd zijn Jezus en Maria de NIEUWE ADAM en Nieuwe Eva en op Zesde dag van de week (zie Markus 15:42) toont Jezus ons op de Calvarieberg opnieuw dat Hij de NIEUWE ADAM is die gestuurd is om het menselijke ras te bevrijden en Hij wordt geholpen en gesteund door Maria de Nieuwe Eva. Frank Duff, de stichter van het Legioen van Maria, wees erop dat als Adam het fruit dat Eva hem aanbood had geweigerd, het Menselijk ras niet zou gevallen zijn omdat Adam het hoofd was van het Menselijke ras. Het was ook hij aan wie God rechtstreeks had gezegd niet van de vrucht van de boom der kennis te eten, want Eva bestond pas later en Adam moet haar achteraf verteld hebben van Het bevel van God. God gaf Eva aan Adam, dus was hij verantwoordelijk voor haar omdat Hij het Hoofd van de Mensheid was. Bijgevolg had Eva de Val NIET kunnen veroorzaken en Maria kon de "Redding" niet veroorzaken. Alleen Adam kon de "Val" veroorzaken en alleen Jezus kon ons redden. Jezus is de HELD van de Mensheid en Hij is de Eeuwige Vrucht die aan het Kruis werd genageld en het Kruis zelf is de nieuwe "Boom van (Eeuwig) Leven." Wij zien dat door op de "zesde dag" voor ons aan het Kruis te sterven, Hij ons toont dat Hij de NIEUWE ADAM is. De GOD-mens sterft om mensen tot "Goden" te maken.


B ) Onder de Bomen

Jezus Is Gekruisigd

Eva nam de eigenlijke vrucht die niet aan haar toebehoorde van de Boom en gaf ze aan Adam. Door haar toestemming tot de menswording van de Zoon van God ( die God's Eeuwige Vrucht van Kennis is) in haar Schoot en tot Zijn offer, stond Maria geestelijk toe dat Hij aan de Boom van het Kruis zou geplaatst worden voor de hele Mensheid. Eva was ongehoorzaam en nam de vrucht van de boom en gaf ze aan Adam, Maria gehoorzaamde en ontving Jezus de Eeuwige Vrucht in haar Schoot en stond dan toe dat die Vrucht, dat de NIEUWE ADAM is, aan de Nieuwe Boom dat het Kruis is zou gehangen worden. Eva stond onder de boom in de Tuin van Eden en werd ertoe verleid om God's vrucht die niet aan haar toebehoorde te verwijderen. Maria stond onder het Kruis en moet nog meer verleid geweest zijn om Jezus die God's Eeuwige Vrucht en ook haar Vrucht is, te verwijderen, maar zij heeft niet geprobeerd Hem te verwijderen maar omwille van ons offerde zij Hem terug aan de Vader. Adam proefde het zoete Sap van de vrucht van de boom en alzo zondigde hij en op het Kruis proefde Jezus het bittere sap of "Azijn" van de ZONDE van de Mensheid. Onder de boom nam Eva de vrucht die niet aan haar toebehoorde en gaf ze aan Adam en onder het Kruis verloor de Maagd Maria de VRUCHT die aan haar toebehoorde en ze ontving van Jezus, de NIEUWE ADAM de vrucht die niet aan haar toebehoorde in de persoon van Johannes en aldus de mensheid. Jezus zei tot Maria "Vrouw ziedaar uw zoon" en door haar "Vrouw" te noemen toont Hij dat zij de Nieuwe zondevrije Eva is aan wie al de zondige vruchten (kinderen) van de eerste Eva gegeven wordt om voor hen te zorgen. Bij de Aankondiging werd Maria de Moeder van Christus, het Hoofd van de Kerk, en aan de voet van het Kruis toont Jezus ons dat zij de Moeder is van Zijn Mystieke Lichaam, de Kerk. Jezus is de Eeuwige Vrucht die haar Vrucht werd. Maria is de enige persoon onder het Kruis die wist wat Jezus deed door te sterven op het kruis. Zij moet geweten hebben dat Hij voor ons stierf omdat aan Jozef gezegd werd: "Hij zal Zijn volk redden van hun zonden". Er zijn twee Maria's aan de voet van het Kruis, er is de eens grote zondares Maria Magdalena en er is de Zondevrije Maagd Maria, Maria Magdalena symboliseert de eerste Eva na de "val" en de Maagd Maria symboliseert Eva voor de "val". Wij zullen Magdalena op deze manier terug zien bij de Verrijzenis.


C ) Genade voor Onrechtvaardigheid

Jezus Is Gekruisigd

Jezus roept uit "Het is volbracht" Zijn lijden als het Hoofd van de Kerk is voorbij. Wij lijden nog steeds omdat wij moeten gereinigd worden van zonde om in de aanwezigheid van God te zijn nadat wij sterven. Hij heeft het Eeuwige leven en verlossing voor elk van ons verdiend, iets wat wij nooit zelf zouden kunnen doen. Wij kunnen niets doen om iets van God te "verdienen"; al wat wij van Hem ontvangen is "Onverdiend" en is dus een daad van Zijn ongelooflijke Genade. Op het Kruis voelde Jezus zich verworpen door de Joden, verworpen door Zijn Apostelen en Leerlingen en nu stemt Hij toe, omwille van ons, om Zich verworpen te voelen door Zijn Hemelse Vader als Hij uitroept: "Mijn God Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?" Wanneer wij zondigen verwerpen wij eigenlijk God, dus om de Goddelijke Gerechtigheid of Eerlijkheid tevreden te stellen, moet de Held die ons zou verlossen ook de verwerping door God doorstaan en dit is wat Jezus op het Kruis doorstaan heeft. Als God enig ander mens zou verwerpen, dan zou die niet meer bestaan, enkel God zou voor ons ten opzichte van de Goddelijke Gerechtigheid voor onze zonden kunnen boeten of anders had God de ganse mensheid moeten vernietigen!, Maar God is Liefde. Door Zijn dood op het Kruis maakt Jezus van de Calvarieberg de Nieuwe Tuin van Eeuwig Leven voor de hele Mensheid. Jezus de NIEUWE ADAM werd rond het zesde uur op de zesde dag van de week door Pilatus ter dood veroordeeld. Dat moet ongeveer rond 12u 's middags geweest zijn (zie Johannes 19;14). De Menigte verkiest het koninkrijk van Caesar en de Wereld van Satan boven het Koninkrijk van God. De boom der Kennis werd de boom des doods voor Adam en Eva, maar het Kruis van Jezus werd Zijn boom des doods, maar het is onze Boom des LEVENS en hij staat ons toe om leden te worden van de NIEUWE EVA, Zijn Echtgenote de Kerk.


De slotgebeden

Wij beëindigen deze vijf tientjes van de Rozenkrans door het bidden van het "Gegroet Koningin" gebed en het korte slotgebed.

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze vreugde, onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit tranendal. Welaan dan, onze Middelares, richt Uw barmhartige ogen op ons. En toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam. O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria. Bid voor ons, Heilige Moeder Gods, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.

Wij smeken U, o God onze Heer, voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven, opdat zij door de glorierijke voorspraak der allerzaligste Maagd Maria, bevrijd blijven van de tegenwoordige beproevingen en eens het eeuwig geluk mogen genieten. Door Christus onze Heer. AMEN.

Het Heilige Koningin gebed is een heel geschikt gebed om aan het einde van de Rozenkrans te bidden omdat het Maria als de Nieuwe Eva lijkt aan te spreken. Dan, in het slotgebed, bidden wij dat wij door "het leven, de dood en de verrijzenis", van Jezus Christus onze Redder, de belofte van het Eeuwig Leven waardig zouden gemaakt worden.

Terug naar boven


De Openingsgebeden van de Rozenkrans.

Het Kruisteken

Wij beginnen en beëindigen deze gebeden door het maken van het kruisteken met onze rechterhand van ons voorhoofd naar onze navel en van de linkerschouder naar de rechterschouder terwijl we zeggen: "In de naam van de Vader ( raak voorhoofd aan ) en de Zoon ( raak navel aan ) en de Heilige ( raak linkerschouder aan ) Geest ( raak rechterschouder aan) Amen". Wij zeggen dan gewoonlijk de "Apostolische Geloofsbelijdenis" gevolgd door het "Onze Vader" , drie "Wees gegroet Maria" en het "Glorie Zij de Vader". Wij kunnen dan de "Blijde, Lichtende, Droeve, of (en!) Glorierijke Mysteries bidden. Elk groep van Mysteries duurt ongeveer twintig minuten.

De Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven. Amen.


Het Onze Vader

Onze Vader,

Die in de hemelen zijt,

Geheiligd zij uw Naam,

Uw rijk kome ,

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren ,

En leid ons niet in bekoring,

Maar verlos ons van het kwade. Amen


Het Weesgegroet

Wees gegroet Maria,

vol van genade,

De Heer is met U,

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus,

Heilige Maria,

Moeder Gods,

Bid voor ons arme zondaars, nu

En in het uur van onze dood. Amen.


Er zou een Drie-eenheid aspect naar het "Wees gegroet Maria" gebed kunnen zijn omdat de eerste drie lijnen van het "Wees gegroet Maria" tot Maria werden gesproken door de Aartsengel Gabriël die door de Vader in de Hemel gestuurd werd, de volgende twee lijnen werden gezegd door Elizabeth die door de Heilige Geest geïnspireerd werd en de laatste vier lijnen werden door de Kerk geïnspireerd die hoewel ze zondig is, het Mystieke Lichaam van Jezus Christus wordt genoemd.


Het Glorie Zij

Eer aan de Vader,

de Zoon,

En de Heilige Geest,

Gelijk het was in het begin,

Nu en altijd,

in alle eeuwen der eeuwen. Amen.


Kort gebed dat Onze-Lieve-Vrouw te Fatima in 1917 vroeg te bidden na elk tientje van de Rozenkrans

Goede Jezus,

Vergeef ons onze zonden,

Bewaar ons voor het vuur van de hel,

Breng alle zielen naar de Hemel,

vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

Terug naar bovenGoogle

Hosted in Ierland door Blacknight

Terug naar boven

onzichtbare teller
Statcounter

Over ons | Contacteer ons | Auteursrechten | Plan van de site